Γραπτή δήλωση για άσκηση του επαγγέλματος

5.-(1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εδρεύει στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος και προτίθεται να εγκατασταθεί στη Δημοκρατία δικαιούται να ασκεί επάγγελμα εφόσον υποβάλει στο Διευθυντή γραπτή δήλωση όπως καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα, και αφού καταβάλει τέλος πενήντα ευρώ (€50).

(2) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος και προτίθεται να ασκήσει το επάγγελμα στη Δημοκρατία προσωρινά δικαιούται να ασκεί επάγγελμα εφόσον υποβάλει στο Διευθυντή γραπτή δήλωση όπως καθορίζεται στο Δεύτερο Παράρτημα, και αφού καταβάλει τέλος πενήντα ευρώ (€50).

(3) Ο Διευθυντής κοινοποιεί την απόφασή του αφού ελέγξει τα υποβαλλόμενα στοιχεία, πληροφορίες ή και έγγραφα που απαιτούνται από τον παρόντα Νόμο.