Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος

6. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να ασκεί το επάγγελμα εφόσον ικανοποιήσει το Διευθυντή ότι: -

(α) διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο γραφείο στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7·

(β) διαθέτει τουλάχιστον δέκα (10) οχήματα κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3 ή διαθέτει τουλάχιστον δέκα (10) οχήματα κατηγορίας L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e:

Νοείται ότι, οι επιχειρήσεις οι οποίες αποδεικνύουν ότι πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου τους είχε χορηγηθεί έγκριση με βάση τις διατάξεις του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου του 2012, δεν απαιτείται να πληρούν την προϋπόθεση που προβλέπεται ανωτέρω πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017. και

(γ) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), διαθέτει ήδη ή προτίθεται μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 5, να αποκτήσει Δικαιώματα αριθμού ίσου με τον αριθμό των οχημάτων που προτίθεται να εκμισθώνει:

Νοείται περαιτέρω ότι, το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος και προτίθενται να ασκήσουν το επάγγελμα στη Δημοκρατία προσωρινά για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Διευθυντής εκχωρεί σε κάθε επιχείρηση ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει σ’ αυτόν γραπτή δήλωση όπως καθορίζεται στο άρθρο 5, Δικαίωμα για κάθε ένα από τα οχήματα που προτίθεται αυτή να ενοικιάζει.

(3) Το Δικαίωμα παραχωρείται από το Διευθυντή εφόσον υποβάλλεται από την επιχείρηση ή το νομικό ή φυσικό πρόσωπο γραπτή αίτηση όπως αυτή καθορίζεται στο Τρίτο Παράρτημα, αφού καταβληθεί, το αντίτιμο των χιλίων ευρώ (€1.000) από αυτούς που υποβάλλουν αίτηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 και το αντίτιμο των πεντακοσίων ευρώ (€500) από αυτούς που υποβάλλουν αίτηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, για κάθε ένα όχημα που προτίθεται να ενοικιάζει, ήτοι για κάθε ενοικιαζόμενο όχημα παρέχεται, αντίστοιχα, ένα Δικαίωμα:

Νοείται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2016 δεν θα καταβάλλεται κανένα Δικαίωμα.

(4) Τα Δικαιώματα αποτυπώνονται σε Βεβαίωση με τίτλο «Δικαιώματα Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού στον Τομέα Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό» όπως αυτή καθορίζεται στο Τέταρτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου και αφορά σε όλα τα οχήματα της ίδιας επιχείρησης, ήτοι για κάθε επιχείρηση παρέχεται ένα έντυπο στο οποίο αναφέρεται το σύνολο των Δικαιωμάτων της.

(5) Η κυριότητα κάθε ενός Δικαιώματος ανήκει στην επιχείρηση και δύναται να μεταβιβαστεί από αυτήν σε άλλην επιχείρηση που κατέχει έγκριση:

Νοείται ότι το δικαίωμα επί της κυριότητας μεταβιβάζεται τηρουμένων των πιο κάτω διατάξεων:

(α) ο νέος πάροχος υπηρεσιών πληρεί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1),

(β) για τη μεταβίβαση των Δικαιωμάτων έχει καταρτιστεί γραπτή συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης και του νέου παρόχου υπηρεσιών ότι το Δικαίωμα ή τα Δικαιώματα μεταβιβάζεται ή μεταβιβάζονται στο νέο πάροχο υπηρεσιών,

(γ) η αναφερόμενη στην παράγραφο (β) συμφωνία δεν παράγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα, για σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν αντίγραφό της, καθώς και τα πρωτότυπα έντυπα «Δικαιώματα Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού στον Τομέα Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό» που χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου στην επιχείρηση και στο νέο πάροχο υπηρεσιών, διαβιβαστούν στο Διευθυντή και ο τελευταίος έχει εκδώσει νέα έντυπα στα οποία αποτυπώνεται η εν λόγω μεταβίβαση.

(6) Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) και των εδαφίων (2), (3), (4) και (5), ο ορισμός του όρου “όχημα” δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e και L7e.

(7) Ο Διευθυντής οφείλει να επιβεβαιώνει τακτικά, και τουλάχιστον μια φορά ανά πενταετία, ότι ο πάροχος υπηρεσιών εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.