Απαιτήσεις γραφείου

7.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, κάθε επιχείρηση οφείλει να οργανώσει, διατηρεί και λειτουργεί γραφείο, που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως κεντρικό γραφείο, το οποίο να πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (2):

Νοείται ότι, κάθε επιχείρηση που διατηρεί και λειτουργεί κεντρικό γραφείο επιτρέπεται να διατηρεί επιπρόσθετα και γραφεία που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως υποκαταστήματα οπουδήποτε στην επικράτεια της Δημοκρατίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, κατά τη διάρκεια συνεδρίου ή άλλης παρεμφερούς εκδήλωσης, η επιχείρηση μπορεί να οργανώσει πρόχειρο γραφείο εντός τους ξενοδοχείου ή του συνεδριακού χώρου ενόσω διαρκεί η εκδήλωση.

(2) Κεντρικό γραφείο ή υποκατάστημα, θεωρείται το γραφείο το οποίο πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) διαθέτει κατάλληλο κοινόχρηστο χώρο υγιεινής.

(β) είναι κατάλληλα εξοπλισμένο με τις απαιτούμενες συσκευές, έπιπλα, με τηλεφωνική γραμμή και γραμμή τηλεομοιότυπου.

(γ) φέρει σε εμφανές σημείο στο εξωτερικό του μέρος ευανάγνωστη επιγραφή που αναφέρει ότι το γραφείο προσφέρει τις υπηρεσίες εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό.