Ανάκληση ή αναστολή της απόφασης του Διευθυντή

8.-(1) Τηρούμενων των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Διευθυντής ανακαλεί ή αναστέλλει τις υπηρεσίες εκμίσθωσης για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

(α) αν ο Διευθυντής διαπιστώσει ότι η γραπτή δήλωση ή κατάσταση υποβλήθηκαν με δόλο, ή απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος που έγινε εν γνώσει του παρόχου υπηρεσιών· ή

(β) αν έπαυσαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 6· ή

(γ) αν ο πάροχος υπηρεσιών ή το φυσικό πρόσωπο του παρόχου υπηρεσιών το οποίο έχει ευθύνη για την επιχείρηση, χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να συμμορφωθεί ή επιτρέπει ή ανέχεται με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης που επιβάλλεται στον πάροχο υπηρεσιών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 12 και 13· ή

(δ) αν ο πάροχος υπηρεσιών ή το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για την επιχείρηση ενός παρόχου υπηρεσιών χωρίς εύλογη αιτία παρακωλύει ή επιτρέπει ή ανέχεται την παρακώλυση οποιουδήποτε Ελεγκτή ή οποιουδήποτε άλλου υπαλλήλου ή αστυνομικού στην άσκηση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή αρνείται να συνεργασθεί ή να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε εντολή ή οδηγία που δίνεται νόμιμα κατά την άσκηση των καθηκόντων του Ελεγκτή ή οποιουδήποτε υπαλλήλου ή αστυνομικού.

(2) Προτού ο Διευθυντής ανακαλέσει ή αναστείλει τις υπηρεσίες εκμίσθωσης δυνάμει του εδαφίου (1), παρέχει στον πάροχο υπηρεσιών προειδοποίηση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών για την πρόθεση του αυτή, αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους της ενέργειας του αυτής και δίνοντας την ευκαιρία στον πάροχο υπηρεσιών να υποβάλει γραπτώς τις πιθανές παραστάσεις του και ο Διευθυντής λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω παραστάσεις:

Νοείται ότι, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να υποβάλει γραπτές παραστάσεις μέσα σε δεκαπέντε (15) το αργότερο εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία λήψης της προειδοποίησης.

(3)(α) Σε περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής των υπηρεσιών εκμίσθωσης δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει άμεσα να αναστείλει τις υπηρεσίες του για όσο χρονικό διάστημα κληθεί από το Διευθυντή να το πράξει ή να ανακαλέσει άμεσα την παροχή των υπηρεσιών χωρίς να δικαιούται σε επιστροφή τελών που έχει καταβάλει με την υποβολή της γραπτής δήλωσης και σε περίπτωση που πάροχος υπηρεσιών παραλείψει να αναστείλει ή ανακαλέσει τις υπηρεσίες είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ (€5,000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(β) Το Δικαστήριο δύναται επιπρόσθετα από την επιβολή ποινής σύμφωνα με την παράγραφο (α), να διατάξει και τη δέσμευση των οχημάτων του παρόχου υπηρεσιών.