Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος του 2013.