Κατάσταση

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4, κανένας πάροχος υπηρεσιών δεν εκμισθώνει όχημα και κανένα όχημα δεν εκμισθώνεται από οποιονδήποτε αν αυτό δεν περιλαμβάνεται σε κατάσταση που έχει επικυρωθεί από το Διευθυντή.

(2) Η κατάσταση υποβάλλεται στο Διευθυντή σε έντυπη μορφή, αφού καταβληθεί το τέλος των πενήντα ευρώ (€50):

Νοείται ότι, η κατάσταση υποβάλλεται σε δύο πανομοιότυπα αντίγραφα από τα οποία, σε περίπτωση επικύρωσής τους, το πρώτο επιστρέφεται κατάλληλα επικυρωμένο στον πάροχο υπηρεσιών που το υπέβαλε και το δεύτερο αρχειοθετείται στο Τμήμα.

(3) Στην κατάσταση ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να καταγράφει τους αριθμούς εγγραφής και περιγραφή των οχημάτων που προτίθεται να εκμισθώνει:

Νοείται ότι, για κάθε αλλαγή στα οχήματα που περιλαμβάνονται στην επικυρωμένη κατάσταση, ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει έγκαιρα και πριν προβεί στην αλλαγή να υποβάλει κατάσταση στην οποία να φαίνεται η αλλαγή και η ημερομηνία που θα ισχύσει η αλλαγή αφού καταβληθεί τέλος δέκα ευρώ (€10) ανά όχημα για ανάλογη επικύρωση.

(4) Τα οχήματα που καταγράφει ο πάροχος υπηρεσιών στην κατάσταση πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) να έχουν εγγραφεί σε μητρώο εγγραφής οχημάτων της Δημοκρατίας ή σε κράτος μέλος:

Νοείται ότι, πάροχος υπηρεσιών μπορεί να εκμισθώνει οχήματα εγγεγραμμένα σε άλλο κράτος μέλος ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (1) του Κανονισμού 4 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ιδιοκτήτης του οχήματος θεωρείται ο πάροχος υπηρεσιών:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, πάροχος υπηρεσιών μπορεί να εκμισθώνει οχήματα εγγεγραμμένα σε άλλο κράτος μέλος εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών έχει προβεί σε όλες τις διευθετήσεις για τα οχήματα αυτά με βάση τις διατάξεις του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(β) να είναι εγγεγραμμένα στο όνομα της επιχείρησης:

Νοείται ότι, επιχείρηση επιτρέπεται να εκμισθώνει και οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στο όνομα άλλων επιχειρήσεων νοουμένου ότι πληρούνται για αμφότερες τις επιχειρήσεις, όλοι οι όροι που τίθενται στο παρόν εδάφιο:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι πρόνοιες του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στα οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων ως παλαιά οχήματα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, θεωρούνται ως οχήματα της επιχείρησης και όσα οχήματα αποκτήθηκαν με τη μέθοδο της ενοικιαγοράς ή άλλο παρόμοιο τρόπο.

(γ) να έχουν έγκυρη άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί από τη Δημοκρατία.

(δ) να πληρούν γενικά τις πρόνοιες των εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία αναφορικά με τα μηχανοκίνητα οχήματα, νόμων, κανονισμών και διαταγμάτων:

Νοείται ότι, τα οχήματα που εμπίπτουν στις κατηγορίες L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e και L7e υποχρεούνται να υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε 2 χρόνια και να κατέχουν ισχύον πιστοποιητικό καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου θα πρέπει να πληρούνται ανάλογα και από τα οχήματα που αντικαθιστούν άλλα οχήματα με βάση τις διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (3).

(ε) να είναι ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών από την πρώτη εγγραφή τους σε οποιαδήποτε χώρα:

Νοείται ότι, μέχρι την 31η Μαρτίου 2023, ο πάροχος υπηρεσιών δύναται να διατηρεί, στην επικυρωμένη κατάσταση που ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021,  οχήματα ηλικίας μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών από την πρώτη εγγραφή τους σε οποιαδήποτε χώρα:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου θα πρέπει να πληρούνται ανάλογα και από τα οχήματα που αντικαθιστούν άλλα με βάση τις διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (3).

(5) Οι καταστάσεις ή οι μετέπειτα αλλαγές τους που υποβάλλονται στο Διευθυντή και δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του εδαφίου (4), δεν γίνονται δεκτές από αυτόν και επιστρέφονται στους αιτητές, χωρίς αυτοί να δικαιούνται επιστροφή των τελών που έχουν καταβάλει για την υποβολή τους:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής στην επιστολή του με την οποία επιστρέφει τις εν λόγω καταστάσεις οφείλει να αναγράφει το λόγο ή τους λόγους για τον οποίο αποφάσισε επιστροφή των καταστάσεων.

(6) Ο Διευθυντής δε δύναται να αρνηθεί την επικύρωση κατάστασης ή τις μετέπειτα αλλαγές που υποβάλλει επιχείρηση, εκτός εάν:

(α) ο πάροχος υπηρεσιών δεν διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες εκμίσθωσης.

(β) τα καταγραμμένα οχήματα στην επικυρωμένη κατάσταση έπαυσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (4).

(γ) δεν υποβλήθηκε νομότυπα και δεν καταβλήθηκε το τέλος όπως αυτό έχει καθοριστεί σε διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.