ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Έδρα. Κονδύλι

4.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 35 του παρόντος Νόμου, η καθιδρυθείσα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 55 των περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμων του 2003 μέχρι 2006, Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών διατηρείται και συνεχίζει να λειτουργεί και να έχει τη συγκρότηση, τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που καθορίζονται από ή δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Έδρα της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών είναι η Λευκωσία και οι εργασίες της διεξάγονται στην έδρα της ή σε επαρχιακά γραφεία, που ΅πορούν να συσταθούν ΅ε απόφασή της.

(3) Το κονδύλι για τη λειτουργία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Κυβέρνησης, μετά από εισήγηση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών. Η διαχείριση του κονδυλίου επαφίεται στην κρίση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

Αρμοδιότητες Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

5. Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών έχει αρμοδιότητα:

(α) Να εξετάζει και να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 20 και του άρθρου 25, αναφορικά με προσφυγές που ασκούνται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο εναντίον πράξεων ή αποφάσεων των αναθετουσών αρχών ή των αναθετόντων φορέων που προηγούνται της σύναψης της σύμβασης∙

(β) να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, για τη λήψη προσωρινών μέτρων για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση του ισχύοντος δικαίου ή να αποτραπεί η περαιτέρω ζημία των θιγομένων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης ή την υπογραφή της σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, ανάλογα με την περίπτωση∙

(γ) να εξετάζει και να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, αναφορικά με προσφυγές που ασκούνται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο για την κήρυξη του ανενεργού των παράνομα συναφθεισών συμβάσεων∙

(δ) να επιβάλλει κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31∙

(ε) να επιβάλλει την καταβολή των εξόδων για την ενώπιόν της διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 20∙

(στ) Nα εξετάζει και να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 31Α, αναφορικά με παραπομπές που υποβάλλονται από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, κατά τα προβλεπόμενα στο εν λόγω άρθρο.

Συγκρότηση και θητεία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

6.-(1) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο και τέσσερα άλλα ΅έλη.

(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), ως Πρόεδρος και μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομικών πρόσωπα υψηλού επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου.

(β) Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προφορών είναι πρώην Δικαστής και τουλάχιστον ένα εκ των μελών της είναι πρόσωπο που άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα για τουλάχιστον έξι (6) έτη.

(3) Ο Πρόεδρος και τα ΅έλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και δεν επιτρέπεται να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή αξίωμα στη Δημοκρατία ή να απασχολούνται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία επ΄ αμοιβή.

(4) Η θητεία του Προέδρου και των ΅ελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται για ΅ία επιπλέον περίοδο.

Χηρεία θέσης

7.-(1) Το κύρος οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης ή εργασίας της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών δεν επηρεάζεται λόγω χηρείας της θέσης του Προέδρου ή ΅έλους, εφόσον ο αριθμός των ΅ελών της, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, δεν είναι μικρότερος των τριών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 6, σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου ή ΅έλους της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών χηρεύει λόγω οποιασδήποτε αιτίας, το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, προβαίνει σε αναπλήρωσή της ΅ε το διορισμό νέου Προέδρου ή ΅έλους για το υπόλοιπο της θητείας του απερχόμενου Προέδρου ή ΅έλους, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Η θέση του Προέδρου ή ΅έλους της Αναθεωρητικής Αρχής Προφορών χηρεύει λόγω-

(α) Θανάτου του κατόχου της·

(β) παραιτήσεως του κατόχου της, η οποία υποβάλλεται εγγράφως προς το Υπουργικό Συμβούλιο·

(γ) ανάληψης υπό του κατόχου της οποιουδήποτε δημόσιου αξιώματος ή θέσης·

(δ) τερματισμού του διορισμού του κατόχου της από το Υπουργικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που αυτός-

(i) τελεί, δυνάμει νομικής διαδικασίας στη Δημοκρατία, υπό πτώχευση ή έχει εκδοθεί και ισχύει εναντίον του διάταγμα παραλαβής ή διαχείρισης της περιουσίας του ή έχει προβεί σε συμβιβασμό ή διευθέτηση προς όφελος των πιστωτών του ή κατέστη ή είναι αντικείμενο οποιασδήποτε παρόμοιας νομικής διαδικασίας στην αλλοδαπή·

(ii) λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας ή ασθένειας καθίσταται ανίκανος να εκπληρώσει τα καθήκοντά του είτε μόνιμα είτε για τέτοιο χρόνο ώστε να καθίσταται ανέφικτη η συνέχιση της υπηρεσίας του·

(iii) έχει καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα ή για αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα·

(iv) απέχει αδικαιολόγητα από την άσκηση των καθηκόντων του, και ιδιαίτερα ύστερα από αδικαιολόγητη απουσία από τρεις τουλάχιστο συνεχείς συνεδρίες της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών:

Νοείται ότι, ο τερματισμός διορισ΅ού, σύ΅φωνα ΅ε την παρούσα υποπαράγραφο, δεν μπορεί να γίνει παρά ΅όνο ΅ε εισήγηση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών∙

(v) απόκτησε οικονο΅ικό ή άλλο συμφέρον δυνάμενο να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης του και δεν υπέβαλε την παραίτησή του·

(iv) καταχράστηκε τη θέση του κατά τρόπο ώστε τυχόν συνέχιση της θητείας του να αποβεί επιβλαβής για το δη΅όσιο συμφέρον.

Διορισ΅ός αναπληρωματικού ΅έλους

8. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 6, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή ΅έλος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, λόγω ασθενείας ή απουσίας ή για άλλη εύλογη αιτία, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει αναπληρωματικό ΅έλος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, για τόσο χρόνο όσο ο Πρόεδρος ή το τακτικό ΅έλος κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Αντιμισθία

9. Στον Πρόεδρο και στα ΅έλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών καταβάλλεται αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Συνεδρίες

10.-(1) Ο Πρόεδρος ή το ασκούν καθήκοντα προέδρου ΅έλος και άλλα δύο ΅έλη αποτελούν απαρτία.

(2) Οι αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της συνεδριάσεως έχει νικώσα ψήφο.

(3) Αν ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε ΅έλος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών έχει οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση ΅ε οποιαδήποτε εξεταζόμενη από αυτήν διαδικασία ανάθεσης σύμβασης ή έχει οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι του τετάρτου βαθμού ΅ε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία, οφείλει να αποκαλύψει το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και να αποσυρθεί από τη σχετική συνεδρία.

Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

11.-(1) Ο Πρόεδρος προΐσταται της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και του Γραφείου της, συγκαλεί τις συνεδριάσεις της και υπογράφει κάθε σημαντική αλληλογραφία ή έγγραφο.

(2) Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ένα εκ των ΅ελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, που υποδεικνύεται από τα υπόλοιπα μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

(3) Ο Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών της, η οποία κοινοποιείται στα ΅έλη τουλάχιστο την προηγούμενη της συνεδρίας ημέρα. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η ημερήσια διάταξη ΅πορεί να κοινοποιηθεί αμέσως πριν από τη συνεδρία.

Διαδικασία και εσωτερική λειτουργία

12. Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ρυθμίζει τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις της και την εσωτερική της λειτουργία.

Γραφείο της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

13.-(1) Στο Γραφείο της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών υπηρετεί αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, όπως καθορίζεται εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίοι αποσπώνται για εκτέλεση καθηκόντων στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

(2) Ο Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, ΅ε την έγκριση των υπολοίπων ΅ελών, ορίζει δύο από τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι αναφέρονται στο εδάφιο (1), για να ασκούν τα καθήκοντα του γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα, αντίστοιχα.

(3) Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για το Γραφείο της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και ενεργεί σύμφωνα ΅ε οποιεσδήποτε οδηγίες που δυνατόν να δοθούν σε αυτόν από τον Πρόεδρο. Ο γραμματέας διαβιβάζει κάθε απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών σε κάθε αρμόδια αρχή ή πρόσωπο, τηρεί την αλληλογραφία και τα αρχεία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και τα θέτει στη διάθεση κάθε ΅έλους, αν αυτό ζητηθεί από το ΅έλος, για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Πρακτικά συνεδριών

14.-(1) Κατά τις συνεδρίες της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών τηρούνται πρακτικά από το γραμματέα ή τον αναπληρωτή γραμματέα.

(2) Κάθε ΅έλος που είναι παρόν στη συνεδρία μπορεί να ζητήσει οι απόψεις του να καταγραφούν επακριβώς στα πρακτικά.

(3) Το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική συνεδρία, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και κοινοποιούνται σε όλα τα ΅έλη.

Αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και συμμόρφωση μ’ αυτές

15.-(1) Οι αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών αιτιολογούνται γραπτώς και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα ΅έλη της.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν εγγράφως στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, εντός ευλόγου υπό τις περιστάσεις χρόνου, τα ληφθέντα μέτρα προς συμμόρφωση ΅ε κάθε απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

(3) Απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών που προβλέπει για καταβολή εξόδων θα πρέπει να εφαρμόζεται εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της.

Υποχρέωση για τήρηση εχεμύθειας

16. Ο Πρόεδρος, τα ΅έλη και το προσωπικό της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών έχουν την υποχρέωση να ΅η χρησιμοποιούν ή γνωστοποιούν ή αποκαλύπτουν οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέρχονται εις γνώσιν τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ευθύνη Προέδρου, μελών και αναπληρωματικών μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

17. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών δεν υπόκεινται σε ποινική δίωξη και δεν υπέχουν αστική ευθύνη για οτιδήποτε λέχθηκε ή έγινε ή παραλείφθηκε, κατά την καλόπιστη εκτέλεση ή άσκηση των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Ετήσια έκθεση

18. Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ετοιμάζει ετήσια έκθεση πεπραγμένων την οποία υποβάλλει προς τον Υπουργό Οικονομικών και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.