ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμος του 2010.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών» ή «Αναθεωρητική Αρχή» σημαίνει την Αρχή που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4·

«Δικαστήριο» σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας∙

«η περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία» σημαίνει τον Νόμο 173(Ι)/2011, τον Νόμο 73(Ι)/2016, τον Νόμο 140(Ι)/2016, τον Νόμο 11(Ι)/2017, καθώς και τις πράξεις ή τα δεσμευτικά μέτρα νομοθετικού χαρακτήρα που εκάστοτε εκδίδονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εναρμονιστική αυτών νομοθεσία ισχύει στη Δημοκρατία·

«Νόμος 173(Ι)/2011» σημαίνει τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2011, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Νόμος 73(Ι)/2016» σημαίνει τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο·

«Νόμος 140(Ι)/2016» σημαίνει τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα·

«Νόμος 11(Ι)/2017» σημαίνει τον περί της Ρύθμισης των Διαδι-κασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμο·

«σύμβαση» σημαίνει δημόσιες συμβάσεις έργων, δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, συμβάσεις έργων, συμβάσεις προμηθειών, συμβάσεις  υπηρεσιών, συμφωνία-πλαίσιο, δυναμικά συστήματα αγορών, σύμβαση παραχώρησης έργων, σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών.

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος 173(Ι)/2011 ή ο Νόμος 73(Ι)/2016 ή ο Νόμος 140(Ι)/2016 ή ο Νόμος 11(Ι)/2017, για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καθενός από αυτούς.

Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται-

(α) Σε σχέση με συμβάσεις παραχώρησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 11(Ι)/2017, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 7 του ίδιου νόμου, εκτός αν εξαιρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 και 17 του εν λόγω νόμουˑ

(β) σε σχέση με συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 140(Ι)/2016, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, εκτός αν εξαιρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 26, 29 έως 32, 35 και 49 του εν λόγω νόμουˑ

(γ) σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 73(Ι)/2016, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εκτός αν εξαιρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 και 34 του εν λόγω νόμουˑ

(δ) σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις έργων που εμπίπτουν στο Μέρος V του Νόμου 73(Ι)/2016, συμβάσεις έργων που εμπίπτουν στο Μέρος V του Νόμου 140(Ι)/2016, συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στο Μέρος V του Νόμου 11(Ι)/2017 και των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000)ˑ

(ε) σε σχέση με συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 173(Ι)/2011, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εκτός αν εξαιρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του εν λόγω νόμουˑ

(στ) σε σχέση με συμβάσεις που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα στη Δημοκρατία εναρμονιστική νομοθεσία και αφορά στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στην εν λόγω εναρμονιστική νομοθεσίαˑ

(ζ) σε σχέση με παραπομπές που υποβάλλονται από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 83 του Νόμου 73(Ι)/2016 ή της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 96 του Νόμου 140(Ι)/2016, ή της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1)  του άρθρου 41 του Νόμου 11(Ι)/2017, ανεξαρτήτως ύψους της εκτιμώμενης αξίας των σχετικών συμβάσεων.