Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία 2014/97/ΕΕ της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014 για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την εγγραφή των προμηθευτών σε μητρώο, την καταχώριση των ποικιλιών και τον κοινό κατάλογο ποικιλιών»

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 2007.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια προμηθευτή» σημαίνει την άδεια που εκδίδεται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 9·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«εγκατάσταση» σημαίνει κάθε χώρο, θερμοκήπιο, δικτυοκήπιο, κτίριο, κομμάτι γης, μέσο μεταφοράς ή οποιοδήποτε άλλο χώρο στον οποίο παράγεται ή εμπορεύεται φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό·

«εμπορία» σημαίνει κατοχή προς διάθεση ή σε απόθεμα, έκθεση ή προσφορά προς πώληση, πώληση ή/και παράδοση σε άλλο πρόσωπο, υπό οποιαδήποτε μορφή, φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού·

«επιβλαβείς οργανισμοί» σημαίνει τους εχθρούς και τις ασθένειες φυτών, που ανήκουν στο ζωικό ή στο φυτικό βασίλειο ή είναι ιοί, μυκοπλάσματα ή άλλα παθογόνα, που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως καθορίζονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«επιθεωρητής» σημαίνει Λειτουργό Γεωργίας του Τμήματος Γεωργίας ή Λειτουργό Δασών του Τμήματος Δασών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο οποίος διορίζεται από τον Υπουργό ως επιθεωρητής για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης·

«μητρώο ποικιλιών» σημαίνει το μητρώο στο οποίο το Συμβούλιο εγγράφει τις ποικιλίες που ανήκουν σε είδη ή ομάδες ειδών που καθορίζονται με Κανονισμούς·

«Μητρώο Προμηθευτών Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού» ή «μητρώο προμηθευτών» σημαίνει το μητρώο στο οποίο το Συμβούλιο εγγράφει τους προμηθευτές δυνάμει του άρθρου 9·

«μικροπρομηθευτής» σημαίνει τον προμηθευτή, που δε συμμετέχει επαγγελματικά στην παραγωγή φυτών ή φυτικών προϊόντων·

«προμηθευτής» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τουλάχιστον μία από τις κατωτέρω επαγγελματικές δραστηριότητες όσον αφορά το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό ή τα φυτά: αναπαραγωγή, παραγωγή, διατήρηση ή/και επεξεργασία, εισαγωγή, διακίνηση και εμπορία, όπως καθορίζονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο που καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4·

«τρίτη χώρα» σημαίνει κράτος που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος· και

«φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό» ή «πολλαπλασιαστικό υλικό» σημαίνει-

(α) τους σπόρους, ολόκληρα φυτά, τα μέρη φυτών, καθώς και κάθε φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των υποκειμένων, που προορίζονται για τον πολλαπλασιασμό και την παραγωγή οπωροφόρων φυτών και καλλωπιστικών φυτών· και

(β) ολόκληρα φυτά, τα μέρη φυτών, καθώς και κάθε φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των υποκειμένων, που προορίζονται για τον πολλαπλασιασμό και την παραγωγή φυτών αμπέλου και φυταρίων κηπευτικών.

Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος ρυθμίζει την παραγωγή και εμπορία του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

Συμβούλιο Ελέγχου Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασια-στικού Υλικού

4.-(1) Ο Υπουργός διορίζει Συμβούλιο για την άσκηση ελέγχου στην παραγωγή και στην εμπορία φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και την άσκηση άλλων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα επτά μέλη:

(α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ο εκάστοτε Διευθυντής ή εκπρόσωπός του με γνώσεις και πείρα σε θέματα σχετικά με το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό,

(β) τέσσερεις Λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας, με γνώσεις και πείρα σε θέματα σχετικά με το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό ή στους τομείς της φυτοπροστασίας ή των οπωροκηπευτικών,

(γ) ένα Λειτουργό του Τμήματος Δασών με γνώσεις και πείρα σε θέματα δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, και

(δ) ένα Λειτουργό του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών με γνώσεις στο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό.

(3) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο, να ανακαλέσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους.

(4) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, προεδρεύει σ’ αυτές και έχει το δικαίωμα υπογραφής για το Συμβούλιο.

(5) Απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αποτελούν ο Πρόεδρος και τρία τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(6) Οι εξουσίες του Συμβουλίου ασκούνται και αν ακόμη υπάρχει οποιαδήποτε κενή θέση μεταξύ των μελών του.

(7) Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται προσωρινά λόγω οποιασδήποτε αιτίας στην άσκηση των καθηκόντων του, ο Υπουργός διορίζει προσωρινά ένα από τα μέλη του Συμβουλίου ως Πρόεδρο για το χρόνο που κωλύεται ο Πρόεδρος.

(8) Στην περίπτωση που η θέση του Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου κενωθεί πριν από τη λήξη της θητείας του, ο Υπουργός προβαίνει στο διορισμό νέου Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του απερχόμενου μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν το διορισμό.

(9) Το Συμβούλιο δύναται να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο με ειδικές γνώσεις σε συνεδρία του για να εκθέσει τις απόψεις του σε ειδικό θέμα.

(10) Το Συμβούλιο δύναται να διορίζει τεχνικές επιτροπές για συγκεκριμένα θέματα με σκοπό την υποβοήθηση του έργου του. Τα μέλη των τεχνικών επιτροπών δεν είναι κατ’ ανάγκη μέλη του Συμβουλίου.

(11) Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου, τα μέλη των τεχνικών επιτροπών καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο καλέσει το Συμβούλιο δυνάμει του εδαφίου (9), δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση ως καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών.

Εξουσίες Συμβουλίου

5.-(1) Το Συμβούλιο μεριμνά για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) ΄Ανευ βλάβης της γενικότητας του πιο πάνω εδαφίου, το Συμβούλιο έχει εξουσία να:

(α) Εξετάζει τις αιτήσεις και να εκδίδει ή να τροποποιεί ή να ανανεώνει άδειες προμηθευτή φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και να ελέγχει τη μετέπειτα λειτουργία των εγκαταστάσεων των προμηθευτών∙

(β) ανακαλεί ή αναστέλλει την άδεια προμηθευτή, εφόσον παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(γ) καθορίζει με γνωστοποίηση τα προσόντα των προμηθευτών∙

(δ) καθορίζει με γνωστοποίηση τις ελάχιστες προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας των εγκαταστάσεων των προμηθευτών∙

(ε) ασκεί μέσω των επιθεωρητών, έλεγχο στην εισαγωγή, στη διακίνηση, στην εμπορία και στην παραγωγή του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού∙

(στ) συμβουλεύει το Διευθυντή και γνωμοδοτεί σε θέματα που αφορούν το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό∙

(ζ) ρυθμίζει θέματα που απαιτούν ή χρήζουν ρύθμισης σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου∙ και

(η) εξετάζει τις αιτήσεις και εγγράφει τις ποικιλίες στο μητρώο ποικιλιών.

Εξουσίες Διευθυντή- επιβολή διοικητικού προστίμου

6.-(1) Ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των αποφάσεων του Συμβουλίου.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, μέχρι πεντακόσιες λίρες στις περιπτώσεις που:

(α) Ο προμηθευτής παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε από τους όρους της άδειας που χορηγήθηκε σ’ αυτόν·

(β) οι εγκαταστάσεις του προμηθευτή δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των αποφάσεων του Συμβουλίου που σκοπό έχουν την προστασία του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού από επιβλαβείς οργανισμούς·

(γ) οποιοσδήποτε πωλεί ή εκθέτει προς πώληση πολλαπλασιαστικό υλικό που δεν είναι σύμφωνο με τα αναγραφόμενα στοιχεία στη σήμανση ή στο συνοδευτικό έγγραφο, όπου απαιτείται, ή δε φέρει σήμανση, όπου απαιτείται·

(δ) προμηθευτής αρνείται να προσκομίσει προς επιθεώρηση ή να συμπληρώσει οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο ή μητρώο·

(ε) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 10· και

(στ) παραβαίνει απαγόρευση που του έχει επιβληθεί ή δε συμμορφώνεται με τις οδηγίες του επιθεωρητή που του έχουν δοθεί γραπτώς.

(3) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι εκατό λίρες για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητά της.

(4) Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, επιβάλλονται στον παραβάτη με αιτιολογημένη γραπτή απόφαση του Διευθυντή μετά από έκθεση του επιθεωρητή.

Ιεραρχική προσφυγή

7.-(1) Στην περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 6, το επηρεαζόμενο πρόσωπο, μπορεί, εντός είκοσι μίας ημερών, να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή κατά της απόφασης της αρμόδιας αρχής στον Υπουργό.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει αμέσως κάθε προσφυγή που ασκείται με βάση το εδάφιο (1), και αν σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση κρίνει ότι είναι αναγκαίο ή σκόπιμο, ακούει το επηρεαζόμενο πρόσωπο ή δίνει σ’ αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή. Ο Υπουργός αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα των τριάντα (30) ημερών και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή του στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(3) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(4) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του άρθρου 6, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

Εμπορία ή διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Σπόρων Νόμου και του περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμου, η εμπορία ή η διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού απαγορεύεται, εκτός αν το εν λόγω υλικό πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Σε περίπτωση εισαγωγής φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού από τρίτη χώρα, ο εισαγωγέας υποχρεούται να αποδείξει ότι το υλικό είναι ισοδύναμο με το αντίστοιχο παραγόμενο στην Κοινότητα, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προμηθευτή, την ταυτότητα και την καθαρότητα της ποικιλίας ή/και του είδους όπου απαιτείται, τη φυτοϋγειονομική κατάσταση, το υπόστρωμα καλλιέργειας, τη συσκευασία, τις διαδικασίες επιθεώρησης στον τόπο παραγωγής και τη σήμανση.

Εγγραφή στο Μητρώο Προμη-θευτών Πολλα-πλασιαστικού Υλικού και άδεια προμηθευτή

9.-(1) Η δημιουργία ή η λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης από οποιοδήποτε πρόσωπο απαγορεύεται χωρίς την εξασφάλιση άδειας προμηθευτή και την εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού.

(2) Απαγορεύεται η άσκηση οιασδήποτε δραστηριότητας προμηθευτή χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση άδειας προμηθευτή από το Συμβούλιο και την εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, η οποία χορηγείται κατόπιν αίτησης προς το Συμβούλιο και ικανοποίησης των ελάχιστων προϋποθέσεων και όρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων τους, όπως αυτοί καθορίζονται από το Συμβούλιο. Με την καταχώρηση της αίτησης καταβάλλεται και το καθορισμένο τέλος.

(3) Το Συμβούλιο δύναται να απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του εδαφίου (2) τους μικροπρομηθευτές των οποίων το σύνολο της παραγωγής και της πώλησης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού προορίζεται για τελική χρήση από πρόσωπα της τοπικής αγοράς που δε συμμετέχουν επαγγελματικά στην παραγωγή φυτών. Ωστόσο, οι προμηθευτές αυτοί πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Νόμου.

(4) Η άδεια προμηθευτή ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια μετά από αίτηση του προμηθευτή. Το Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την ανανέωση της άδειας προμηθευτή ή να την ανακαλέσει πριν από τη λήξη της, αν κρίνει ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οι όροι ή οι προδιαγραφές που καθορίζονται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και σε τέτοια περίπτωση διαγράφει τον προμηθευτή από το μητρώο προμηθευτών.

Εγγραφή στο μητρώο ποικιλιών

9Α. Το Συμβούλιο εγγράφει στο μητρώο ποικιλιών, σύμφωνα με διαδικασία που προβλέπεται σε Κανονισμούς, τις ποικιλίες που ανήκουν σε είδη ή ομάδες ειδών που καθορίζονται στους Κανονισμούς αυτούς.

Έλεγχος, σήμανση και πιστοποίηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού

10.-(1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε να διενεργείται τακτικός έλεγχος του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής ή της εμπορίας του, και στις περιπτώσεις που απαιτείται να χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό ή/και ετικέτα σήμανσης, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς.

(2) Η μετακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού από το χώρο παραγωγής του απαγορεύεται, εκτός αν αυτό έχει προηγουμένως ελεγχθεί από επιθεωρητή. Απαγορεύεται η μετακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, εάν δεν έχει σημανθεί με ετικέτα ή δε συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), έλεγχος φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού μπορεί επίσης να διενεργείται:

(α) Σε εργαστήρια ελέγχου,

(β) σε χώρους διαλογής και συσκευασίας του,

(γ) στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και συντήρησής του,

(δ) στα διάφορα μέσα μεταφοράς του, και

(ε) στους χώρους εμπορίας του.

Εξουσίες και αρμοδιότητες Επιθεωρητή

11.-(1) Για σκοπούς ελέγχου του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και εφαρμογής του παρόντος Νόμου, ο επιθεωρητής έχει εξουσία σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο:

(α) Να εισέρχεται ελεύθερα σε οποιοδήποτε υποστατικό, αγροτεμάχιο, φυτείες, αποθήκες ή άλλες εγκαταστάσεις που δε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως κατοικίες, στις οποίες έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπάρχει φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και να προβαίνει στον κατάλληλο έλεγχο ή να λαμβάνει δείγματα του υλικού αυτού∙

(β) να εισέρχεται, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, σε λιμάνια, αεροδρόμια ή άλλους σταθμούς μεταφοράς εμπορευμάτων ή σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, όπως πλοία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα στα οποία υπάρχει φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και να διεξάγει έλεγχο ή να λαμβάνει δείγματα του υλικού αυτού στην παρουσία των αρμόδιων αρχών∙

(γ) να προβαίνει σε έλεγχο βιβλίων ή εγγράφων ή μητρώων και άλλων στοιχείων που αφορούν την τήρηση κανόνων σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, και να παίρνει αντίγραφά τους ή να τα κατάσχει∙

(δ) να κατατάσσει το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό στην κατάλληλη κατηγορία∙ και

(ε) να εκδίδει τα πιστοποιητικά ή άλλα έντυπα που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Για σκοπούς περιορισμού και εξάλειψης των επιβλαβών οργανισμών ή όταν εκκρεμεί η εξέταση δείγματος που λήφθηκε ή για θεραπεία οιασδήποτε παράβασης του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο επιθεωρητής έχει την εξουσία με την έκδοση γραπτής ειδοποίησης να:

(α) Απαγορεύει τη μεταφορά ή τη συσκευασία φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού∙

(β) απαγορεύει την πώληση ή την έκθεση προς πώληση ή την αγορά φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού∙

(γ) διατάσσει την καταστροφή φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, στο οποίο υπάρχουν επιβλαβείς οργανισμοί που μειώνουν την ποιότητά του ως φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού ή που καθορίζονται στον περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο, με έξοδα του προμηθευτή του οποίου είναι στην κατοχή∙

(δ) κατάσχει φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τη συσκευασία του σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού∙

(ε) απαγορεύει την παραγωγή ή διατάσσει τον περιορισμό της, εφόσον δεν πληρούνται οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού∙ και

(στ) διατάσσει τον παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει την παράβαση.

Δικαίωμα ένστασης

12. Προμηθευτής, ο οποίος επηρεάζεται από οποιαδήποτε απόφαση ή μέτρο που λήφθηκε από επιθεωρητή, δύναται να προσβάλει την απόφαση αυτή με ένστασή του προς το Διευθυντή εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σ’ αυτόν.

Αδικήματα και ποινές

13. Οποιοδήποτε πρόσωπο:

(α) Πωλεί ή εκθέτει προς πώληση ή διαθέτει δωρεάν φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, γνωρίζοντας ότι τούτο φέρει επιβλαβείς οργανισμούς ή έχει ποιοτικά ελαττώματα ή δεν έχει την ταυτότητα και την καθαρότητα της ποικιλίας ή του είδους, ή

(β) παρεμποδίζει οποιοδήποτε επιθεωρητή ή πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους της αρμόδιας αρχής στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ή

(γ) εισάγει ή διακινεί ή εμπορεύεται φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό χωρίς άδεια, ή

(δ) διευκολύνει τρίτο πρόσωπο στην παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή

(ε) αποκρύπτει, καταστρέφει, παραποιεί οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο ή μητρώο, ή

(στ) λειτουργεί χωρίς άδεια προμηθευτή, ή

(ζ) παραβαίνει οποιαδήποτε επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη-

(i) Κανονισμών, Διατάγματος, γνωστοποίησης ή γραπτής ειδοποίησης, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(ii) Διατάγματος ή γνωστοποίησης, που εκδίδεται δυνάμει των προαναφερομένων στην υποπαράγραφο (i) Κανονισμών,

(iii) Κοινοτικών Κανονισμών ή Κοινοτικών Αποφάσεων,

(η) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή όχι μεγαλύτερη των χιλίων λιρών ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές ή σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή σε έξι μήνες φυλάκιση ή/και στις δύο αυτές ποινές. Το δε εκδικάζον δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε ποινή, να διατάξει τη δήμευση ή να απαγορεύσει την πώληση ή την έκθεση προς πώληση του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, σε σχέση με το οποίο έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

14.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο, χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), με τους εν λόγω Κανονισμούς μπορούν να καθορίζονται:

(α) Ο τρόπος και οι διαδικασίες ελέγχου για σκοπούς ελέγχου, πιστοποίησης και σήμανσης του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού·

(β) οι ποιοτικές προδιαγραφές των διαφόρων ειδών και ποικιλιών φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού·

(γ) ο τύπος, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεως για εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού και έκδοσης άδειας προμηθευτή·

(δ) τα έντυπα που απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για έλεγχο και πιστοποίηση του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού·

(ε) οι πηγές λήψης του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού που χρησιμοποιείται και οι διαδικασίες καλλιέργειάς του·

(στ) οι τεχνικές προδιαγραφές για ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων με σκοπό τη δραστηριότητά του ως προμηθευτή·

(ζ) οι όροι και οι διαδικασίες για την παραγωγή και την εμπορία πατατόσπορου·

(η) οι όροι και οι διαδικασίες για την παραγωγή και την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών·

(θ) οι όροι και οι διαδικασίες για την παραγωγή και την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου·

(ι) οι όροι και οι διαδικασίες για την παραγωγή και την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών·

(ια) οι όροι και οι διαδικασίες για την παραγωγή και την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών·

(ιβ) οι ελάχιστοι όροι και οι διαδικασίες για την παραγωγή και την εμπορία οποιουδήποτε φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού·

(ιγ) οι υποχρεώσεις των προμηθευτών φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού·

(ιδ) οι προϋποθέσεις έγκρισης προμηθευτών και εξουσιοδότησης για έκδοση εγγράφου προμηθευτών·

(ιε) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έγκρισης εργαστηρίων για εκτέλεση αναλύσεων·

(ιστ) η σήμανση·

(ιζ) οι προδιαγραφές, οι όροι και η διαδικασία εγγραφής των ποικιλιών στο μητρώο ποικιλιών, η περιγραφή των ποικιλιών, ο έλεγχος της ταυτότητάς τους και η επαλήθευση τους, η ανανέωση και η περίοδος ισχύος της εγγραφής των ποικιλιών που εγγράφονται στο μητρώο ποικιλιών, καθώς και η διαγραφή τους από το μητρώο·

(ιη) ο διαχωρισμός του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού σε κατηγορίες· και

(ιθ) ο καθορισμός τελών.

(3) Χωρίς να επηρεάζονται τα εδάφια (1) και (2), οι εν λόγω Κανονισμοί μπορούν να εξουσιοδοτούν -

(α) την έκδοση γνωστοποιήσεων του Συμβουλίου προς ρύθμιση θεμάτων που αναφέρουν οι εν λόγω Κανονισμοί·

(β) την έκδοση  Διαταγμάτων του Υπουργού προς  τροποποίηση οποιουδήποτε Παραρτήματος των εν λόγω Κανονισμών·

(γ) το Συμβούλιο και την αρμόδια αρχή να αναθέτουν την εκτέλεση καθηκόντων τους σε αρμόζοντα νομικά πρόσωπα· και

(δ) εμπειρογνώμονες της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που η χορηγία τέτοιων εξουσιών συνιστά υποχρέωση της Δημοκρατίας βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξαιρέσεις

15. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό που αποδεδειγμένα προορίζεται:

(α) Για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, εφόσον σημαίνεται κατάλληλα ως προοριζόμενο για εξαγωγή και απομονώνεται αποτελεσματικά, ή

(β) για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, ή

(γ) για εργασίες επιλογής, ή

(δ) για μέτρα διατήρησης της γενετικής ποικιλότητας,

εφόσον ενημερώνεται εκ των προτέρων η αρμόδια αρχή και παραχωρήσει προς τούτο, σχετική άδεια.

Καταργήσεις και επιφυλάξεις

16.-(1) Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμοι του 1991 έως 2002 καταργούνται.

(2) Κανονισμοί, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, πιστοποιητικά ή άλλης φύσεως πράξεις που έγιναν δυνάμει των Νόμων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), στην έκταση που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διατηρούνται σε ισχύ μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν.

Σημείωση
Σημείωση