Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 2007.