Αδικήματα και ποινές

13. Οποιοδήποτε πρόσωπο:

(α) Πωλεί ή εκθέτει προς πώληση ή διαθέτει δωρεάν φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, γνωρίζοντας ότι τούτο φέρει επιβλαβείς οργανισμούς ή έχει ποιοτικά ελαττώματα ή δεν έχει την ταυτότητα και την καθαρότητα της ποικιλίας ή του είδους, ή

(β) παρεμποδίζει οποιοδήποτε επιθεωρητή ή πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους της αρμόδιας αρχής στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ή

(γ) εισάγει ή διακινεί ή εμπορεύεται φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό χωρίς άδεια, ή

(δ) διευκολύνει τρίτο πρόσωπο στην παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή

(ε) αποκρύπτει, καταστρέφει, παραποιεί οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο ή μητρώο, ή

(στ) λειτουργεί χωρίς άδεια προμηθευτή, ή

(ζ) παραβαίνει οποιαδήποτε επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη των Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κοινοτικών Κανονισμών ή των Αποφάσεων, ή

(η) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή όχι μεγαλύτερη των χιλίων λιρών ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές ή σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή σε έξι μήνες φυλάκιση ή/και στις δύο αυτές ποινές. Το δε εκδικάζον δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε ποινή, να διατάξει τη δήμευση ή να απαγορεύσει την πώληση ή την έκθεση προς πώληση του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, σε σχέση με το οποίο έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη.