Δικαίωμα ένστασης

12. Προμηθευτής, ο οποίος επηρεάζεται από οποιαδήποτε απόφαση ή μέτρο που λήφθηκε από επιθεωρητή, δύναται να προσβάλει την απόφαση αυτή με ένστασή του προς το Διευθυντή εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σ’ αυτόν.