Εξουσίες και αρμοδιότητες Επιθεωρητή

11.-(1) Για σκοπούς ελέγχου του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και εφαρμογής του παρόντος Νόμου, ο επιθεωρητής έχει εξουσία σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο:

(α) Να εισέρχεται ελεύθερα σε οποιοδήποτε υποστατικό, αγροτεμάχιο, φυτείες, αποθήκες ή άλλες εγκαταστάσεις που δε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως κατοικίες, στις οποίες έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπάρχει φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και να προβαίνει στον κατάλληλο έλεγχο ή να λαμβάνει δείγματα του υλικού αυτού∙

(β) να εισέρχεται, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, σε λιμάνια, αεροδρόμια ή άλλους σταθμούς μεταφοράς εμπορευμάτων ή σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, όπως πλοία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα στα οποία υπάρχει φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και να διεξάγει έλεγχο ή να λαμβάνει δείγματα του υλικού αυτού στην παρουσία των αρμόδιων αρχών∙

(γ) να προβαίνει σε έλεγχο βιβλίων ή εγγράφων ή μητρώων και άλλων στοιχείων που αφορούν την τήρηση κανόνων σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, και να παίρνει αντίγραφά τους ή να τα κατάσχει∙

(δ) να κατατάσσει το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό στην κατάλληλη κατηγορία∙ και

(ε) να εκδίδει τα πιστοποιητικά ή άλλα έντυπα που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Για σκοπούς περιορισμού και εξάλειψης των επιβλαβών οργανισμών ή όταν εκκρεμεί η εξέταση δείγματος που λήφθηκε ή για θεραπεία οιασδήποτε παράβασης του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο επιθεωρητής έχει την εξουσία με την έκδοση γραπτής ειδοποίησης να:

(α) Απαγορεύει τη μεταφορά ή τη συσκευασία φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού∙

(β) απαγορεύει την πώληση ή την έκθεση προς πώληση ή την αγορά φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού∙

(γ) διατάσσει την καταστροφή φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, στο οποίο υπάρχουν επιβλαβείς οργανισμοί που μειώνουν την ποιότητά του ως φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού ή που καθορίζονται στον περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο, με έξοδα του προμηθευτή του οποίου είναι στην κατοχή∙

(δ) κατάσχει φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τη συσκευασία του σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού∙

(ε) απαγορεύει την παραγωγή ή διατάσσει τον περιορισμό της, εφόσον δεν πληρούνται οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού∙ και

(στ) διατάσσει τον παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει την παράβαση.