Εγγραφή στο μητρώο ποικιλιών

9Α. Το Συμβούλιο εγγράφει στο μητρώο ποικιλιών, σύμφωνα με διαδικασία που προβλέπεται σε Κανονισμούς, τις ποικιλίες που ανήκουν σε είδη ή ομάδες ειδών που καθορίζονται στους Κανονισμούς αυτούς.