Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος ρυθμίζει την παραγωγή και εμπορία του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.