Συμβούλιο Ελέγχου Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασια-στικού Υλικού

4.-(1) Ο Υπουργός διορίζει Συμβούλιο για την άσκηση ελέγχου στην παραγωγή και στην εμπορία φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και την άσκηση άλλων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα επτά μέλη:

(α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ο εκάστοτε Διευθυντής ή εκπρόσωπός του με γνώσεις και πείρα σε θέματα σχετικά με το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό,

(β) τέσσερεις Λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας, με γνώσεις και πείρα σε θέματα σχετικά με το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό ή στους τομείς της φυτοπροστασίας ή των οπωροκηπευτικών,

(γ) ένα Λειτουργό του Τμήματος Δασών με γνώσεις και πείρα σε θέματα δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, και

(δ) ένα Λειτουργό του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών με γνώσεις στο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό.

(3) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο, να ανακαλέσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους.

(4) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, προεδρεύει σ’ αυτές και έχει το δικαίωμα υπογραφής για το Συμβούλιο.

(5) Απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αποτελούν ο Πρόεδρος και τρία τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(6) Οι εξουσίες του Συμβουλίου ασκούνται και αν ακόμη υπάρχει οποιαδήποτε κενή θέση μεταξύ των μελών του.

(7) Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται προσωρινά λόγω οποιασδήποτε αιτίας στην άσκηση των καθηκόντων του, ο Υπουργός διορίζει προσωρινά ένα από τα μέλη του Συμβουλίου ως Πρόεδρο για το χρόνο που κωλύεται ο Πρόεδρος.

(8) Στην περίπτωση που η θέση του Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου κενωθεί πριν από τη λήξη της θητείας του, ο Υπουργός προβαίνει στο διορισμό νέου Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του απερχόμενου μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν το διορισμό.

(9) Το Συμβούλιο δύναται να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο με ειδικές γνώσεις σε συνεδρία του για να εκθέσει τις απόψεις του σε ειδικό θέμα.

(10) Το Συμβούλιο δύναται να διορίζει τεχνικές επιτροπές για συγκεκριμένα θέματα με σκοπό την υποβοήθηση του έργου του. Τα μέλη των τεχνικών επιτροπών δεν είναι κατ’ ανάγκη μέλη του Συμβουλίου.

(11) Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου, τα μέλη των τεχνικών επιτροπών καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο καλέσει το Συμβούλιο δυνάμει του εδαφίου (9), δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση ως καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών.