Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια προμηθευτή» σημαίνει την άδεια που εκδίδεται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 9·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«εγκατάσταση» σημαίνει κάθε χώρο, θερμοκήπιο, δικτυοκήπιο, κτίριο, κομμάτι γης, μέσο μεταφοράς ή οποιοδήποτε άλλο χώρο στον οποίο παράγεται ή εμπορεύεται φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό·

«εμπορία» σημαίνει κατοχή προς διάθεση ή σε απόθεμα, έκθεση ή προσφορά προς πώληση, πώληση ή/και παράδοση σε άλλο πρόσωπο, υπό οποιαδήποτε μορφή, φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού·

«επιβλαβείς οργανισμοί» σημαίνει τους εχθρούς και τις ασθένειες φυτών, που ανήκουν στο ζωικό ή στο φυτικό βασίλειο ή είναι ιοί, μυκοπλάσματα ή άλλα παθογόνα, που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως καθορίζονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«επιθεωρητής» σημαίνει Λειτουργό Γεωργίας του Τμήματος Γεωργίας ή Λειτουργό Δασών του Τμήματος Δασών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο οποίος διορίζεται από τον Υπουργό ως επιθεωρητής για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης·

«μικροπρομηθευτής» σημαίνει τον προμηθευτή, που δε συμμετέχει επαγγελματικά στην παραγωγή φυτών ή φυτικών προϊόντων·

«προμηθευτής» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τουλάχιστον μία από τις κατωτέρω επαγγελματικές δραστηριότητες όσον αφορά το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό ή τα φυτά: αναπαραγωγή, παραγωγή, διατήρηση ή/και επεξεργασία, εισαγωγή, διακίνηση και εμπορία, όπως καθορίζονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο που καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4·

«τρίτη χώρα» σημαίνει κράτος που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος· και

«φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό» σημαίνει ολόκληρα φυτά ή μέρη φυτών, καθώς και κάθε φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των υποκειμένων, που προορίζονται για τον πολλαπλασιασμό και την παραγωγή φυτών και ανήκουν σε ένα από τα είδη ή γένη ή τις ομάδες φυτών που καθορίζονται σε Κανονισμούς.