Εξουσίες Διευθυντή- επιβολή διοικητικού προστίμου

6.-(1) Ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των αποφάσεων του Συμβουλίου.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, μέχρι πεντακόσιες λίρες στις περιπτώσεις που:

(α) Ο προμηθευτής παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε από τους όρους της άδειας που χορηγήθηκε σ’ αυτόν·

(β) οι εγκαταστάσεις του προμηθευτή δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των αποφάσεων του Συμβουλίου που σκοπό έχουν την προστασία του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού από επιβλαβείς οργανισμούς·

(γ) οποιοσδήποτε πωλεί ή εκθέτει προς πώληση πολλαπλασιαστικό υλικό που δεν είναι σύμφωνο με τα αναγραφόμενα στοιχεία στη σήμανση ή στο συνοδευτικό έγγραφο, όπου απαιτείται, ή δε φέρει σήμανση, όπου απαιτείται·

(δ) προμηθευτής αρνείται να προσκομίσει προς επιθεώρηση ή να συμπληρώσει οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο ή μητρώο·

(ε) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 10· και

(στ) παραβαίνει απαγόρευση που του έχει επιβληθεί ή δε συμμορφώνεται με τις οδηγίες του επιθεωρητή που του έχουν δοθεί γραπτώς.

(3) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι εκατό λίρες για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητά της.

(4) Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, επιβάλλονται στον παραβάτη με αιτιολογημένη γραπτή απόφαση του Διευθυντή μετά από έκθεση του επιθεωρητή.