Εμπορία ή διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Σπόρων Νόμου και του περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμου, η εμπορία ή η διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού απαγορεύεται, εκτός αν το εν λόγω υλικό πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Σε περίπτωση εισαγωγής φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού από τρίτη χώρα, ο εισαγωγέας υποχρεούται να αποδείξει ότι το υλικό είναι ισοδύναμο με το αντίστοιχο παραγόμενο στην Κοινότητα, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προμηθευτή, την ταυτότητα και την καθαρότητα της ποικιλίας ή/και του είδους όπου απαιτείται, τη φυτοϋγειονομική κατάσταση, το υπόστρωμα καλλιέργειας, τη συσκευασία, τις διαδικασίες επιθεώρησης στον τόπο παραγωγής και τη σήμανση.