Έλεγχος και πιστοποίηση φυτικού πολλαπλασια-στικού υλικού

10.-(1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε να διενεργείται τακτικός έλεγχος του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής ή της εμπορίας του, και στις περιπτώσεις που απαιτείται να χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς.

(2) Η μετακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού από το χώρο παραγωγής του απαγορεύεται, εκτός αν αυτό έχει προηγουμένως ελεγχθεί από επιθεωρητή. Απαγορεύεται η μετακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, εάν δεν έχει σημανθεί ή δε συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), έλεγχος φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού μπορεί επίσης να διενεργείται:

(α) Σε εργαστήρια ελέγχου,

(β) σε χώρους διαλογής και συσκευασίας του,

(γ) στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και συντήρησής του,

(δ) στα διάφορα μέσα μεταφοράς του, και

(ε) στους χώρους εμπορίας του.