Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

14.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο, χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), με τους εν λόγω Κανονισμούς μπορούν να καθορίζονται:

(α) Ο τρόπος και οι διαδικασίες ελέγχου για σκοπούς ελέγχου, πιστοποίησης και σήμανσης του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού·

(β) οι ποιοτικές προδιαγραφές των διαφόρων ειδών και ποικιλιών φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού·

(γ) ο τύπος, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεως για εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού και έκδοσης άδειας προμηθευτή·

(δ) τα έντυπα που απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για έλεγχο και πιστοποίηση του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού·

(ε) οι πηγές λήψης του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού που χρησιμοποιείται και οι διαδικασίες καλλιέργειάς του·

(στ) οι τεχνικές προδιαγραφές για ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων με σκοπό τη δραστηριότητά του ως προμηθευτή·

(ζ) οι όροι και οι διαδικασίες για την παραγωγή και την εμπορία πατατόσπορου·

(η) οι όροι και οι διαδικασίες για την παραγωγή και την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών·

(θ) οι όροι και οι διαδικασίες για την παραγωγή και την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου·

(ι) οι όροι και οι διαδικασίες για την παραγωγή και την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών·

(ια) οι όροι και οι διαδικασίες για την παραγωγή και την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών·

(ιβ) οι ελάχιστοι όροι και οι διαδικασίες για την παραγωγή και την εμπορία οποιουδήποτε φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού·

(ιγ) οι υποχρεώσεις των προμηθευτών φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού·

(ιδ) οι προϋποθέσεις έγκρισης προμηθευτών και εξουσιοδότησης για έκδοση εγγράφου προμηθευτών·

(ιε) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έγκρισης εργαστηρίων για εκτέλεση αναλύσεων·

(ιστ) η σήμανση·

(ιζ) οι προδιαγραφές και η διαδικασία για την περιγραφή και τον έλεγχο της ταυτότητας των ποικιλιών·

(ιη) ο διαχωρισμός του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού σε κατηγορίες· και

(ιθ) ο καθορισμός τελών.