Εξαιρέσεις

15. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό που αποδεδειγμένα προορίζεται:

(α) Για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, εφόσον σημαίνεται κατάλληλα ως προοριζόμενο για εξαγωγή και απομονώνεται αποτελεσματικά, ή

(β) για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, ή

(γ) για εργασίες επιλογής, ή

(δ) για μέτρα διατήρησης της γενετικής ποικιλότητας,

εφόσον ενημερώνεται εκ των προτέρων η αρμόδια αρχή και παραχωρήσει προς τούτο, σχετική άδεια.