Καταργήσεις και επιφυλάξεις

16.-(1) Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμοι του 1991 έως 2002 καταργούνται.

(2) Κανονισμοί, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, πιστοποιητικά ή άλλης φύσεως πράξεις που έγιναν δυνάμει των Νόμων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), στην έκταση που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διατηρούνται σε ισχύ μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν.