Εξουσίες Συμβουλίου

5.-(1) Το Συμβούλιο μεριμνά για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) ΄Ανευ βλάβης της γενικότητας του πιο πάνω εδαφίου, το Συμβούλιο έχει εξουσία να:

(α) Εξετάζει τις αιτήσεις και να εκδίδει ή να τροποποιεί ή να ανανεώνει άδειες προμηθευτή φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και να ελέγχει τη μετέπειτα λειτουργία των εγκαταστάσεων των προμηθευτών∙

(β) ανακαλεί ή αναστέλλει την άδεια προμηθευτή, εφόσον παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(γ) καθορίζει με γνωστοποίηση τα προσόντα των προμηθευτών∙

(δ) καθορίζει με γνωστοποίηση τις ελάχιστες προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας των εγκαταστάσεων των προμηθευτών∙

(ε) ασκεί μέσω των επιθεωρητών, έλεγχο στην εισαγωγή, στη διακίνηση, στην εμπορία και στην παραγωγή του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού∙

(στ) συμβουλεύει το Διευθυντή και γνωμοδοτεί σε θέματα που αφορούν το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό∙ και

(ζ) ρυθμίζει θέματα που απαιτούν ή χρήζουν ρύθμισης σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.