Εγγραφή στο Μητρώο Προμη-θευτών Πολλα-πλασιαστικού Υλικού και άδεια προμηθευτή

9.-(1) Η δημιουργία ή η λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης από οποιοδήποτε πρόσωπο απαγορεύεται χωρίς την εξασφάλιση άδειας προμηθευτή και την εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού.

(2) Απαγορεύεται η άσκηση οιασδήποτε δραστηριότητας προμηθευτή χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση άδειας προμηθευτή από το Συμβούλιο και την εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, η οποία χορηγείται κατόπιν αίτησης προς το Συμβούλιο και ικανοποίησης των ελάχιστων προϋποθέσεων και όρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων τους, όπως αυτοί καθορίζονται από το Συμβούλιο. Με την καταχώρηση της αίτησης καταβάλλεται και το καθορισμένο τέλος.

(3) Το Συμβούλιο δύναται να απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του εδαφίου (2) τους μικροπρομηθευτές των οποίων το σύνολο της παραγωγής και της πώλησης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού προορίζεται για τελική χρήση από πρόσωπα της τοπικής αγοράς που δε συμμετέχουν επαγγελματικά στην παραγωγή φυτών. Ωστόσο, οι προμηθευτές αυτοί πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Νόμου.

(4) Η άδεια προμηθευτή ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια μετά από αίτηση του προμηθευτή. Το Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την ανανέωση της άδειας προμηθευτή ή να την ανακαλέσει πριν από τη λήξη της, αν κρίνει ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οι όροι ή οι προδιαγραφές που καθορίζονται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.