ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ
Ίδρυση Ομοσπονδίας

17.—(1) Ιδρύεται Παγκύπριος Σύνδεσμος Κομμωτών και Κουρέων που αποτελείται από όλους τους εγγεγραμμένους κομμωτές και κουρείς που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία, ο οποίος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011, μετονομάζεται σε «Ομοσπονδία».

(2) Η Ομοσπονδία μπορεί να ιδρύει Επαρχιακούς Συνδέσμους των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Συμβούλιο.

Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας

18.—(1) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εντός έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, και ακολούθως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε τρίτου έτους, συγκαλεί, σε τόπο και χρόνο που αποφασίζει ο ίδιος, τακτική γενική συνέλευση όλων των εγγεγραμμένων κομμωτών και κουρέων που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία.

(2)(α) Για τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης αποστέλλεται πρόσκληση σε όλα τα δικαιούμενα να παραστούν και να ψηφίσουν πρόσωπα.

(β) Η πρόσκληση, στην οποία αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της συνέλευσης,αποστέλλεται τουλάχιστο δέκα μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση:

Νοείται ότι αντί της πρόσκλησης μπορεί να γίνει δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες πρωινές εφημερίδες:

Νοείται ότι, όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου πρέπει να δείχνουν την επαγγελματική τους ταυτότητα και να υπογράφουν για τη λήψη του ψηφοδελτίου.

(3)(α) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ή σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητάς του, ένα μέλος που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση προεδρεύει της συνέλευσης.

(β) Εκατό παρόντα μέλη συνιστούν απαρτία:

Νοείται ότι αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα της τακτικής γενικής συνέλευσης δε σχηματιστεί η απαρτία που αναφέρεται στην παράγραφο (β), τότε τα παρόντα μέλη συνιστούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων κομμωτών και κουρέων και σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5) Η τακτική γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας προβαίνει μεταξύ άλλων στην εκλογή-

(α) Έξι εγγεγραμμένων κομμωτών ή και κουρέων για να εκπροσωπούν την Ομοσπονδία στο Συμβούλιο · και

(β) δεκαέξι εγγεγραμμένων κομμωτών ή και κουρέων που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και οι οποίοι εκλέγονται με βάση την αναλογία του αριθμού των εγγεγραμμένων κομμωτών και κουρέων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάθε επαρχία, ως ήθελε καθοριστεί με κανονισμούς.

(6) Υποψήφιο αιρετό μέλος του Συμβουλίου πρέπει να μην έχει εμπλεκόμενα συμφέροντα είτε ο ίδιος είτε συγγενής του πρώτου ή δεύτερου βαθμού σε οποιαδήποτε εμπορική, επαγγελματική ή άλλη δραστηριότητα που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τις δραστηριότητες του Συμβουλίου, είτε προσωπικά είτε μέσω οποιουδήποτε νομικού προσώπου, το οποίο δυνατόν να μετέχει σε ποσοστό συμμετοχής είτε του ιδίου είτε συγγενή του πρώτου βαθμού ή δεύτερου βαθμού πέραν του 1%.

Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας

19.—(1) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας διαρκεί μέχρι τη διενέργεια των επόμενων εκλογών.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και τον ταμία του.

(3) Πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων κομμωτών και κουρέων και σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5)(α) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας συγκαλεί τις συνεδριάσεις και οφείλει να συγκαλεί συνεδρίαση κατόπιν γραπτού αιτήματος τριών τουλάχιστο μελών του στην οποία αναφέρονται οι λόγοι σύγκλησης της συνεδρίας και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.

(β) Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, ο αντιπρόεδρος προεδρεύει της συνεδρίας και σε περίπτωση απουσίας του αντιπροέδρου τα παρόντα μέλη εκλέγουν μεταξύ τους τον προεδρεύοντα της συνεδρίας.

(6) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ρυθμίζει όλες τις εργασίες του, τον τρόπο σύγκλησής του, τη διαδικασία των συνεδριάσεών του και τα θέματα εκλογών των μελών του, με εσωτερικούς κανονισμούς.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

20.—(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή όταν τούτο ζητηθεί με γραπτή αίτηση από το δέκα τοις εκατόν των μελών της Ομοσπονδίας.

(2) Η αίτηση για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης περιγράφει το σκοπό της συνέλευσης και υπογράφεται από τους υποβάλλοντες την αίτηση.

Συνδρομή προς την Ομοσπονδία

21. Τα μέλη της Ομοσπονδίας καταβάλλουν συνδρομή το ύψος της οποίας καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.

Εξουσία Διοικητικού Συμβουλίου

22. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εξετάζει όλα τα θέματα που άπτονται του επαγγέλματος των κομμωτών και κουρέων και προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με αυτά όπως το ίδιο θεωρεί σκόπιμο και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της διάταξης αυτής έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος ·

(β) καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη διεκπεραίωση των αρμοδιότη - τών του ·

(γ) επιλαμβάνεται οποιουδήποτε θέματος σχετικού με το επάγγελμα του κομμωτή και του κουρέα · και

(δ) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις πάνω στην ισχύουσα νομοθεσία που αφορά το επάγγελμα των Κομμωτών και Κουρέων.

Γραφείο και προσωπικό Ομοσπονδίας

22Α. - (1) Η Ομοσπονδία έχει το δικό της Γραφείο, καθώς και επαρκές προσωπικό για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της.

(2) Οι υπάλληλοι του Γραφείου της Ομοσπονδίας διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπόκεινται στο διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Η στελέχωση και διάρθρωση της υπηρεσίας και των θέσεων της Ομοσπονδίας, η λειτουργία και διοίκηση του Γραφείου της, οι όροι υπηρεσίας και τα ωφελήματα, ο πειθαρχικός κώδικας και η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας καθορίζονται  με Κανονισμούς.

Καταρτισμός προϋπολογισμού και τήρηση βιβλίων και λογαριασμών

22Β.-(1) Για κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου καταρτίζεται προϋπολογισμός από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

(2) Ο Ταμίας της Ομοσπονδίας τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς και κατάσταση λογαριασμών της Ομοσπονδίας για την περίοδο η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου και υποβοηθάται στα καθήκοντά του από ιδιώτη ελεγκτή, οι υπηρεσίες του οποίου εκμισθώνονται από την Ομοσπονδία.

Ταμείο της Ομοσπονδίας

22Γ.-(1) Η Ομοσπονδία έχει δικό της Ταμείο στο οποίο κατατίθενται:

(α) όλα τα ποσά των συνδρομών που εισπράττονται από το Συμβούλιο για λογαριασμό της Ομοσπονδίας, για σκοπούς διευκόλυνσης των κομμωτών και/ή κουρέων, οι οποίοι πληρώνουν μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων·

(β) όλες οι συνεισφορές ή δωρεές προς την Ομοσπονδία για εξυπηρέτηση των σκοπών της·

(γ) όλες οι εισφορές των μελών της Ομοσπονδίας.

(2) Από το Ταμείο της Ομοσπονδίας καταβάλλονται –

(α) οι απολαβές του προσωπικού της Ομοσπονδίας·

(β) τα επιδόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου·

(γ) το τοκοχρεωστικό οποιουδήποτε δανείου που συνάπτεται από την Ομοσπονδία·

(δ) όλα τα αναγκαία για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας και την εκπλήρωση των σκοπών της έξοδα και γενικά οποιοδήποτε ποσό είναι νόμιμα οφειλόμενο·

(ε) τυχόν συνεισφορές προς Επαρχιακούς Συνδέσμους·

(στ) οποιαδήποτε έξοδα για την εξασφάλιση ιατρικής περίθαλψης των μελών του σύμφωνα με Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, όταν ήθελε αποφασίσει γι’ αυτό η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

Εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας

22Δ. Σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία η Ομοσπονδία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, στην απουσία ή/και κωλυομένου αυτού από τον Αντιπρόεδρο της, στην απουσία ή/και κωλυομένου και αυτού από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεόντως εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Έκδοση Κανονισμών Ομοσπονδίας

22.Ε-(1) Η Ομοσπονδία δύναται, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει Κανονισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, που θα προβλέπουν τη δημιουργία Ταμείου, το οποίο καλείται «Ταμείο Συντάξεων Κομμωτών και Κουρέων», για τη χορήγηση συντάξεων και χορηγημάτων για μέλη της Ομοσπονδίας που αποσύρονται από το επάγγελμα του κομμωτή ή του κουρέα και που έχουν συνεισφορά στο Ταμείο (στον παρόντα Νόμο αναφερόμενων ως «οι εισφορείς») και στην περίπτωση θανάτου τους στις χήρες και στα ορφανά τους.

(2) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν Μέρος προβλέπουν -

(α) για την εγκαθίδρυση Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων Κομμωτών και Κουρέων και την έκδοση εσωτερικών κανονισμών που διέπουν τη διαδικασία που ακολουθείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων Κομμωτών και Κουρέων·

(β) για τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων Κομμωτών και Κουρέων·

(γ) για τις επενδύσεις των χρημάτων του Ταμείου Συντάξεων Κομμωτών και Κουρέων αναφορικά με τον εκάστοτε διενεργούμενο έλεγχο και εκτίμηση του Ταμείου Συντάξεων Κομμωτών και Κουρέων, ώστε αυτό να είναι επαρκές για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών του.

(δ) για το ποσό των εισφορών και την πληρωμή τους στο Ταμείο Συντάξεων Κομμωτών και Κουρέων από κομμωτές και κουρείς και για τον τρόπο της συλλογής των εισφορών αυτών, καθώς και για τις συνέπειες λόγω της μη πληρωμής των εισφορών αυτών·

(ε) για τους όρους χορήγησης συντάξεων και χορηγημάτων προς τους εισφορείς ή προς τις/τους χήρες/ους και τα ορφανά τους και για τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων και χορηγημάτων·

(στ) για τα στοιχεία τα οποία παρέχονται από τους εισφορείς και τις/τους χήρες/ους και τα ορφανά τους·

(ζ) για τις απαγορεύσεις της εκχώρησης, επιβάρυνσης ή κατάσχεσης οποιασδήποτε σύνταξης ή χορηγήματος·

(η) για τις συνθήκες με τις οποίες σύνταξη που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των εν λόγω Κανονισμών τερματίζεται ή διακόπτεται·

(θ) για την τήρηση των αναγκαίων λογαριασμών του Ταμείου Συντάξεων Κομμωτών και Κουρέων και για τον τρόπο ελέγχου του·

(ι) για τις συνθήκες με τις οποίες διαλύεται το Ταμείο Συντάξεων Κομμωτών και Κουρέων και της, σε τέτοια περίπτωση, πορείας που θα ακολουθηθεί ως και για τον τρόπο διάθεσης του Ταμείου Συντάξεων·

(ια) για αναφυόμενα και συμπληρωματικά θέματα των οποίων η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία ή σκόπιμη για τους σκοπούς του Ταμείου Συντάξεων Κομμωτών και Κουρέων.

Ιατροφαρμακευτικό Σχέδιο προς όφελος των μελών

22ΣΤ. Η Γενική Συνέλευση  της Ομοσπονδίας δύναται να καθορίσει το ποσό που θα καταβάλλεται από τα μέλη της για κάθε έτος για σκοπούς σύναψης με εγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία Ιατροφαρμακευτικού Σχεδίου προς όφελος των μελών:

Νοείται ότι, οποιοδήποτε αναγκαίο επιπλέον ποσό καταβάλλεται από το Ταμείο της Ομοσπονδίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς σύναψης συμφωνίας παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πρέπει να προηγηθεί δημόσια προσφορά.