Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου

18.—(1) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εντός έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, και ακολούθως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε τρίτου έτους, συγκαλεί, σε τόπο και χρόνο που αποφασίζει ο ίδιος, τακτική γενική συνέλευση όλων των εγγεγραμμένων κομμωτών και κουρέων που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία.

(2)(α) Για τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης αποστέλλεται πρόσκληση σε όλα τα δικαιούμενα να παραστούν και να ψηφίσουν πρόσωπα.

(β) Η πρόσκληση, στην οποία αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της συνέλευσης,αποστέλλεται τουλάχιστο δέκα μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση:

Νοείται ότι αντί της πρόσκλησης μπορεί να γίνει δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες πρωινές εφημερίδες.

(3)(α) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου ή σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητάς του, ένα μέλος που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση προεδρεύει της συνέλευσης.

(β) Τριάντα παρόντα μέλη συνιστούν απαρτία:

Νοείται ότι αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα της τακτικής γενικής συνέλευσης δε σχηματιστεί η απαρτία που αναφέρεται στην παράγραφο (β), τότε τα παρόντα μέλη συνιστούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων κομμωτών και κουρέων και σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5) Η τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου προβαίνει μεταξύ άλλων στην εκλογή-

(α) Πέντε εγγεγραμμένων κομμωτών ή και κουρέων για να εκπροσωπούν το Σύνδεσμο στο Συμβούλιο · και

(β) είκοσι δύο εγγεγραμμένων κομμωτών ή και κουρέων που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και οι οποίοι εκλέγονται με βάση την αναλογία του αριθμού των εγγεγραμμένων κομμωτών και κουρέων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάθε επαρχία, ως ήθελε καθοριστεί με κανονισμούς.