Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας

19.—(1) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας διαρκεί μέχρι τη διενέργεια των επόμενων εκλογών.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και τον ταμία του.

(3) Πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων κομμωτών και κουρέων και σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5)(α) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας συγκαλεί τις συνεδριάσεις και οφείλει να συγκαλεί συνεδρίαση κατόπιν γραπτού αιτήματος τριών τουλάχιστο μελών του στην οποία αναφέρονται οι λόγοι σύγκλησης της συνεδρίας και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.

(β) Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, ο αντιπρόεδρος προεδρεύει της συνεδρίας και σε περίπτωση απουσίας του αντιπροέδρου τα παρόντα μέλη εκλέγουν μεταξύ τους τον προεδρεύοντα της συνεδρίας.

(6) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ρυθμίζει όλες τις εργασίες του, τον τρόπο σύγκλησής του, τη διαδικασία των συνεδριάσεών του και τα θέματα εκλογών των μελών του, με εσωτερικούς κανονισμούς.