Έκτακτη Γενική Συνέλευση

20.—(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή όταν τούτο ζητηθεί με γραπτή αίτηση από το δέκα τοις εκατόν των μελών της Ομοσπονδίας.

(2) Η αίτηση για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης περιγράφει το σκοπό της συνέλευσης και υπογράφεται από τους υποβάλλοντες την αίτηση.