Συνδρομή προς την Ομοσπονδία

21. Τα μέλη της Ομοσπονδίας καταβάλλουν συνδρομή το ύψος της οποίας καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.