Συνδρομή προς το Σύνδεσμο

21. Τα μέλη του Συνδέσμου καταβάλλουν συνδρομή το ύψος της οποίας καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.