Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου

19.—(1) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου διαρκεί μέχρι τη διενέργεια των επόμενων εκλογών.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και τον ταμία του.

(3) Πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων κομμωτών και κουρέων και σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5)(α) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου συγκαλεί τις συνεδριάσεις και οφείλει να συγκαλεί συνεδρίαση κατόπιν γραπτού αιτήματος τριών τουλάχιστο μελών του στην οποία αναφέρονται οι λόγοι σύγκλησης της συνεδρίας και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.

(β) Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, ο αντιπρόεδρος προεδρεύει της συνεδρίας και σε περίπτωση απουσίας του αντιπροέδρου τα παρόντα μέλη εκλέγουν μεταξύ τους τον προεδρεύοντα της συνεδρίας.

(6) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ρυθμίζει τις εργασίες, τον τρόπο σύγκλησης και τη διαδικασία των συνεδριάσεών του.