Ίδρυση Ομοσπονδίας

17.—(1) Ιδρύεται Παγκύπριος Σύνδεσμος Κομμωτών και Κουρέων που αποτελείται από όλους τους εγγεγραμμένους κομμωτές και κουρείς που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία, ο οποίος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011, μετονομάζεται σε «Ομοσπονδία».

(2) Η Ομοσπονδία μπορεί να ιδρύει Επαρχιακούς Συνδέσμους των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Συμβούλιο.