Ιεραρχική προσφυγή

16.—(1) Οποιοσδήποτε δεν ικανοποιείται από απόφαση του Συμβουλίου μπορεί μέσα σε τριάντα μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης σ' αυτόν, με έγγραφη προσφυγή του στον Υπουργό, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι προς υποστήριξη να προσβάλει αυτή την απόφαση.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή το ταχύτερο δυνατό, και αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα ή το δικαιούχο ή τον εκπρόσωπο του να υποστηρίξουν τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει επ' αυτής και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή τον στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί να αναθέσει σε λειτουργό ή επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου του όπως εξετάσει ορισμένα θέματα που αναφύονται κατά την εξέταση της προσφυγής και υποβάλει σ' αυτόν το πόρισμα αυτής της εξέτασης πριν την έκδοση της απόφασης του Υπουργού επί της προσφυγής.

(3) Οποιοσδήποτε δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση του Υπουργού μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.