Πειθαρχικές κυρώσεις

15. Αν κομμωτής ή κουρέας-

(α) Καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ·

(β) ευρεθεί, κατόπιν έρευνας του Συμβουλίου, ένοχος ανέντιμου ή επονειδίστου διαγωγής ή επέδειξε με την ιδιότητά του ως κομμωτής ή ως κουρέας διαγωγή που δε συνάδει με το επάγγελμά του · ή

(γ) αποδειχθεί ότι ενεγράφη ως κομμωτής ή κουρέας ή ότι του παρεσχέθη άδεια με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις, το Συμβούλιο μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να διατάξει τη διαγραφή του ονόματος του από το Μητρώο ή την αναστολή της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του και κοινοποιεί αυτή την απόφασή του στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή:

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο, είτε αυτεπάγγελτα είτε με αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, να διατάξει την επανεγ - γραφή του ονόματος αυτού του προσώπου στο Μητρώο, ατελώς ή με την καταβολή τέλους που θα καθορίσει το Συμβούλιο.