Πειθαρχική διαδικασία

14Β.-(1) Μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία λήψεως της πειθαρχικής κατηγορίας, το Συμβούλιο μεριμνά όπως εκδοθεί κλήση, κατά τον καθορισμένο τύπο και επιδοθεί προς τον καταγγελθέντα κατά τον καθορισμένο τρόπο.

(2) Η υπό του Συμβουλίου εκδίκαση της υπόθεσης διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, κατά τον ίδιο τρόπο όπως η ακρόαση ποινικής υποθέσεως που εκδικάζεται συνοπτικώς:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται να αποδεχθεί οποιαδήποτε μαρτυρία, έστω και εάν αυτή δεν θα γινόταν δεκτή σε ποινική διαδικασία.

(3) Το Συμβούλιο δύναται να-

(α) καλεί μάρτυρες και απαιτεί την προσέλευσή τους, καθώς και την προσέλευση του καταγγελθέντος, όπως γίνεται σε συνοπτικά διεξαγόμενες δίκες·

(β) απαιτεί την προσαγωγή παντός εγγράφου που σχετίζεται με την κατηγορία.

(4) Κάθε απόφαση του Συμβουλίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να υπογράφεται από τον Πρόεδρο.