Καταρτισμός προϋπολογισμού και τήρηση βιβλίων και λογαριασμών

22Β.-(1) Για κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου καταρτίζεται προϋπολογισμός από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

(2) Ο Ταμίας της Ομοσπονδίας τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς και κατάσταση λογαριασμών της Ομοσπονδίας για την περίοδο η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου και υποβοηθάται στα καθήκοντά του από ιδιώτη ελεγκτή, οι υπηρεσίες του οποίου εκμισθώνονται από την Ομοσπονδία.