Ταμείο της Ομοσπονδίας

22Γ.-(1) Η Ομοσπονδία έχει δικό της Ταμείο στο οποίο κατατίθενται:

(α) όλα τα ποσά των συνδρομών που εισπράττονται από το Συμβούλιο για λογαριασμό της Ομοσπονδίας, για σκοπούς διευκόλυνσης των κομμωτών και/ή κουρέων, οι οποίοι πληρώνουν μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων·

(β) όλες οι συνεισφορές ή δωρεές προς την Ομοσπονδία για εξυπηρέτηση των σκοπών της·

(γ) όλες οι εισφορές των μελών της Ομοσπονδίας.

(2) Από το Ταμείο της Ομοσπονδίας καταβάλλονται –

(α) οι απολαβές του προσωπικού της Ομοσπονδίας·

(β) τα επιδόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου·

(γ) το τοκοχρεωστικό οποιουδήποτε δανείου που συνάπτεται από την Ομοσπονδία·

(δ) όλα τα αναγκαία για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας και την εκπλήρωση των σκοπών της έξοδα και γενικά οποιοδήποτε ποσό είναι νόμιμα οφειλόμενο·

(ε) τυχόν συνεισφορές προς Επαρχιακούς Συνδέσμους·

(στ) οποιαδήποτε έξοδα για την εξασφάλιση ιατρικής περίθαλψης των μελών του σύμφωνα με Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, όταν ήθελε αποφασίσει γι’ αυτό η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.