Ταμείο του Συνδέσμου

22Γ.-(1) ο Σύνδεσμος έχει δικό του Ταμείο στο οποίο κατατίθενται:

(α) όλα τα ποσά των συνδρομών που εισπράττονται από το Συμβούλιο για λογαριασμό του Συνδέσμου, για σκοπούς διευκόλυνσης των κομμωτών και/ή κουρέων, οι οποίοι πληρώνουν μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων·

(β) όλες οι συνεισφορές ή δωρεές προς το Σύνδεσμο για εξυπηρέτηση των σκοπών του·

(γ) όλες οι εισφορές των μελών του Συνδέσμου.

(2) Από το Ταμείο του Συνδέσμου καταβάλλονται –

(α) οι απολαβές του προσωπικού του Συνδέσμου·

(β) τα επιδόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου·

(γ) το τοκοχρεωστικό οποιουδήποτε δανείου που συνάπτεται από το Σύνδεσμο·

(δ) όλα τα αναγκαία για τη λειτουργία του Συνδέσμου και την εκπλήρωση των σκοπών του έξοδα και γενικά οποιοδήποτε ποσό είναι νόμιμα οφειλόμενο·

(ε) τυχόν συνεισφορές προς επαρχιακές επιτροπές·

(στ) οποιαδήποτε έξοδα για την εξασφάλιση ιατρικής περίθαλψης των μελών του σύμφωνα με Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, όταν ήθελε αποφασίσει γι’ αυτό η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.