Εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας

22Δ. Σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία η Ομοσπονδία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, στην απουσία ή/και κωλυομένου αυτού από τον Αντιπρόεδρο της, στην απουσία ή/και κωλυομένου και αυτού από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεόντως εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο.