Γραφείο και προσωπικό Ομοσπονδίας

22Α. - (1) Η Ομοσπονδία έχει το δικό της Γραφείο, καθώς και επαρκές προσωπικό για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της.

(2) Οι υπάλληλοι του Γραφείου της Ομοσπονδίας διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπόκεινται στο διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Η στελέχωση και διάρθρωση της υπηρεσίας και των θέσεων της Ομοσπονδίας, η λειτουργία και διοίκηση του Γραφείου της, οι όροι υπηρεσίας και τα ωφελήματα, ο πειθαρχικός κώδικας και η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας καθορίζονται  με Κανονισμούς.