Γραφείο και προσωπικό Συνδέσμου

22Α. - (1) Ο Σύνδεσμος έχει το δικό του Γραφείο, καθώς και επαρκές προσωπικό για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών του.

(2) Οι υπάλληλοι του Γραφείου του Συνδέσμου διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπόκεινται στο διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Η στελέχωση και διάρθρωση της υπηρεσίας και των θέσεων του Συνδέσμου, η λειτουργία και διοίκηση του Γραφείου του, οι όροι υπηρεσίας και τα ωφελήματα, ο πειθαρχικός κώδικας και η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας καθορίζονται  με Κανονισμούς.