ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αδικήματα και ποινές

23.—(1) Πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει  αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος και, αν δεν προβλέπεται ειδικά άλλη ποινή, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Όποιος-

(α) Με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις προκαλεί ή προσπαθεί να προκαλέσει την εγγραφή του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο ·

(β) με ψευδείς παραστάσεις παρουσιάζει τον εαυτό του ως εγγεγραμμένο κουρέα ή κομμωτή ή λαμβάνει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τίτλο, όνομα, χαρακτηριστικό ή προσθήκη με την οποία συνάγεται αυτό ·

(γ) ασκεί το επάγγελμα του κουρέα ή του κομμωτή κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ·

(δ) ενώ είναι εγγεγραμμένος κουρέας ή κομμωτής και απαγορεύτηκε σε αυτόν η άσκηση του επαγγέλματος κατά τη διάρκεια της απαγορεύσεως ασκεί το επάγγελμα,

είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει χίλια ευρώ (€1.000,00) ή και στις δύο ποινές μαζί.

Διάταγμα εκδικάζοντος δικαστηρίου

23Α.-(1) Το δικαστήριο, ενώπιον του οπίου εκδικάζεται ποινικό αδίκημα δυνάμει των άρθρων 9 και 23, δύναται, κατόπιν μονομερούς (ex parte) αίτησης, να διατάξει-

(α) τη διενέργεια ή την αποφυγή διενέργειας οποιασδήποτε πράξης σχετικής με το εκδικαζόμενο αδίκημα, ή

(β) το κλείσιμο ή την αναστολή της λειτουργίας οποιουδήποτε κομμωτηρίου ή κουρείου συνδεόμενου με το εκδικαζόμενο αδίκημα, αμέσως ή εντός τέτοιας προθεσμίας και κάτω από τέτοιους όρους, όπως το δικαστήριο ήθελε κρίνει σκόπιμο να καθορίσει, μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης αναφορικά με την οποία έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη.

(2) Επιπρόσθετα από την επιβολή της ποινής που προβλέπεται στο άρθρο 9, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου καταδικάζεται πρόσωπο για αδίκημα που αναφέρεται στο ίδιο άρθρο, δύναται να διατάξει το καταδικαζόμενο πρόσωπο -

(α) να διακόψει ή να αναστείλει οποιεσδήποτε ενέργειες ή πρακτικές που σχετίζονται με το ποινικό αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί,

(β) να κλείσει και διατηρήσει κλειστό οποιοδήποτε κομμωτήριο ή κουρείο σε σχέση με το οποίο έχει διαπραχθεί το ποινικό αδίκημα για το οποίο έχει καταδικασθεί αμέσως ή εντός τέτοιας προθεσμίας και κάτω από τέτοιους όρους, όπως το δικαστήριο ήθελε κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο να καθορίσει στο διάταγμα, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

Έκδοση κανονισμών

24.—(1) Το Συμβούλιο, ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκδίδει κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο με βάση τον παρόντα Νόμο χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμού και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο:

(α) Ρυθμίζουν τη δεοντολογία των επαγγελμάτων του κομμωτή και του κουρέα,

(β) καθορίζουν τους τύπους και τα τέλη που προνοούνται από τον παρόντα Νόμο,

(γ) προνοούν για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου των επαγγελμάτων του κομμωτή και του κουρέα στη Δημοκρατία, και

(δ) καθορίζουν-

(i) τους απαραίτητους όρους και τις προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας των κομμωτηρίων και κουρείων,

(ii) οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο με βάση τον παρόντα Νόμο επιδέχεται καθορισμού.

Εφαρμογή των προνοιών του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παροχών Υπηρεσιών και Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου 76(Ι) του 2010

24Α. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών κομμωτικής στη Δημοκρατία και δε ρυθμίζεται από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών, οι πρόνοιες του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

25. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2003.