Εξουσία Διοικητικού Συμβουλίου

22. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εξετάζει όλα τα θέματα που άπτονται του επαγγέλματος των κομμωτών και κουρέων και προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με αυτά όπως το ίδιο θεωρεί σκόπιμο και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της διάταξης αυτής έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος ·

(β) καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη διεκπεραίωση των αρμοδιότη - τών του ·

(γ) επιλαμβάνεται οποιουδήποτε θέματος σχετικού με το επάγγελμα του κομμωτή και του κουρέα · και

(δ) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις πάνω στην ισχύουσα νομοθεσία που αφορά το επάγγελμα των Κομμωτών και Κουρέων.