Ιατροφαρμακευτικό Σχέδιο προς όφελος των μελών

22ΣΤ. Η Γενική Συνέλευση  του Συνδέσμου δύναται να καθορίσει το ποσό που θα καταβάλλεται από τα μέλη του για κάθε έτος για σκοπούς σύναψης με εγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία Ιατροφαρμακευτικού Σχεδίου προς όφελος των μελών:

Νοείται ότι, οποιοδήποτε αναγκαίο επιπλέον ποσό καταβάλλεται από το Ταμείο του Συνδέσμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς σύναψης συμφωνίας παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πρέπει να προηγηθεί δημόσια προσφορά.