Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στατιστικής Νόμος του 2000.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“απογραφή” σημαίνει την πλήρη καταγραφή ή καταμέτρηση όλων των υπό επισκόπιση στατιστικών μονάδων~

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία~

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας~

“έρευνα” σημαίνει-

(α) Την απογραφή~

(β) τη συστηματική ή μεμονωμένη δειγματοληπτική έρευνα, γενικής ή περιορισμένης φύσεως, που διεξάγεται με σκοπό την παραγωγή στατιστικών δεδομένων αναφορικά με οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 4~

“νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου” σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου ή οργανισμό δημόσιου δικαίου, που ιδρύεται με νόμο της Δημοκρατίας προς το δημόσιο συμφέρον και περιλαμβάνει οποιοδήποτε δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο~

“παραγωγή στατιστικών” σημαίνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, καταρτισμό, ανάλυση και διάδοση στατιστικών πληροφοριών~

“στατιστικά δεδομένα” ή “δεδομένα” σημαίνει κάθε πληροφορία που μπορεί να συλλεγεί και παρουσιαστεί υπό στατιστική μορφή~

“στατιστικές” σημαίνει τις ποσοτικές, ομαδοποιημένες και αντιπροσωπευτικές πληροφορίες, που προκύπτουν από τη συλλογή και συστηματική επεξεργασία των δεδομένων~

“στατιστική μονάδα” σημαίνει φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νοικοκυριά, υποστατικά, επιχειρήσεις, γεωργικές ή άλλες εκμεταλλεύσεις και οποιαδήποτε μονάδα ή έννοια, που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας~

“Στατιστική Υπηρεσία” σημαίνει τη Στατιστική Υπηρεσία της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας.

Αρμοδιότητες Στατιστικής Υπηρεσίας

3.-(1) Η Στατιστική Υπηρεσία εφαρμόζει τα προγράμματα στατιστικών δραστηριοτήτων, διεξάγει όλες τις προβλεπόμενες από τον παρόντα Νόμο έρευνες και ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα της χορηγείται από τον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), έρευνα αναφορικά με ειδικό θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα οποιουδήποτε υπουργείου ή υπηρεσίας της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας ή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, μπορεί να διεξαχθεί από το εν λόγω υπουργείο ή υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο, αφού ενημερωθεί προηγουμένως ο Διευθυντής και αφού τηρηθούν οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 9.

(3) Η Στατιστική Υπηρεσία φροντίζει για τη διάδοση των στατιστικών που παράγονται από αυτή.

Θέματα αναφορικά με τα οποία δύναται να διεξαχθεί έρευνα

4. Έρευνα δύναται να διεξαχθεί αναφορικά με οποιοδήποτε οικονομικό, δημογραφικό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό θέμα.

Σύσταση Στατιστικού Συμβουλίου

5.-(1) Ιδρύεται Στατιστικό Συμβούλιο, που συνίσταται από τον Πρόεδρο και δέκα άλλα μέλη, ως ακολούθως:

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπο του~

(β) το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού ή εκπρόσωπο του~

(γ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπο του~

(δ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπο του~

(ε) το Διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας~

(στ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Τράπεζας~

(ζ) δύο εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων~

(η) δύο εκπροσώπους των συντεχνιακών οργανώσεων~

(θ) έναν ακαδημαϊκό, εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

(2) Ο Πρόεδρος και τα άλλα μέλη του στατιστικού συμβουλίου είναι πρόσωπα που έχουν γνώσεις, πείρα ή ασχολούνται με θέματα στατιστικής.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Στατιστικού Συμβουλίου.

(4) Η θητεία των μελών του Στατιστικού Συμβουλίου, εκτός από τα ως εκ της θέσης τους μέλη (ex officio), είναι πενταετής και αρχίζει από το διορισμό τους, μπορούν όμως να επαναδιοριστούν αμέσως μετά την πάροδο της περιόδου αυτής:

Νοείται ότι, εφόσον το Υπουργικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο, μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί το διορισμό κάθε τέτοιου μέλους.

(5) Μέλος του Στατιστικού Συμβουλίου το οποίο δεν ανήκει στη Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας, μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε από τη θέση του, κοινοποιώντας γραπτώς στο Υπουργικό Συμβούλιο την απόφαση του.

(6) Οι εξουσίες του Στατιστικού Συμβουλίου ασκούνται, ακόμα και σε περίπτωση χήρευσης οποιασδήποτε θέσης, από τα μέλη του.

(7) Το Στατιστικό Συμβούλιο εκδίδει κανόνες που ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας του.

Αρμοδιότητες Στατιστικού Συμβουλίου

6.-(1) Το Στατιστικό Συμβούλιο παρέχει συμβουλές ως προς την ετοιμασία και εφαρμογή των προγραμμάτων των στατιστικών δραστηριοτήτων.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), το Στατιστικό Συμβούλιο-

(α) Δίνει τη γνώμη του και υποβάλλει εισηγήσεις κατά την ετοιμασία των προγραμμάτων των στατιστικών δραστηριοτήτων~

(β) παρακολουθεί, αξιολογεί και δίνει συμβουλές ως προς τον τρόπο εφαρμογής των προγραμμάτων στατιστικών δραστηριοτήτων~

(γ) υποβάλλει εισηγήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων στατιστικών δραστηριοτήτων.

Προγράμματα στατιστικών δραστηριοτήτων

7.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 15, η Στατιστική Υπηρεσία καταρτίζει πενταετές πρόγραμμα στατιστικών δραστηριοτήτων, στο οποίο περιλαμβάνονται οι έρευνες ή εργασίες που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της χρονικής αυτής περιόδου, το οποίο υποβάλλεται στο Στατιστικό Συμβούλιο.

(2) Στο πενταετές πρόγραμμα αναφέρονται, σε σχέση με κάθε έρευνα ή εργασία, ο σκοπός και η γενική περιγραφή της, το υπολογιζόμενο κόστος και το χρονοδιάγραμμα έκδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας ή εργασίας.

(3) Το πενταετές πρόγραμμα στατιστικών δραστηριοτήτων εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(4) Η Στατιστική Υπηρεσία ετοιμάζει επίσης ετήσιο πρόγραμμα στατιστικών δραστηριοτήτων, στο οποίο περιλαμβάνονται εκείνες από τις έρευνες ή εργασίες που αναφέρονται στο πενταετές πρόγραμμα, οι οποίες θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους.

(5) Το πενταετές και το ετήσιο πρόγραμμα στατιστικών δραστηριοτήτων καταρτίζονται μέχρι το τέλος Μαϊου κάθε πέμπτου χρόνου και κάθε χρόνου αντίστοιχα, πριν από την έναρξη της περιόδου στην οποία αναφέρονται.

(6) Η Στατιστική Υπηρεσία μπορεί, σε έκτακτες ή απρόβλεπτες περιπτώσεις, να προβεί στη διεξαγωγή έρευνας ή εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στο πενταετές πρόγραμμα:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν έρευνα ή εργασία που περιλαμβάνεται στο πενταετές πρόγραμμα.

Ανάθεση εργασίας σε ιδιώτες

8. Η Στατιστική Υπηρεσία μπορεί να αναθέτει τη διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας ή μέρος έρευνας ή εργασίας σε σχέση με έρευνα, σε ιδιώτη, με τη σύναψη σύμβασης δημοσίου, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στο άρθρο 2 του περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμου.

Υιοθέτηση ταξινομήσεων

9.-(1) Για ικανοποίηση των αναγκών της, η Στατιστική Υπηρεσία κοινοποιεί στα υπουργεία ή υπηρεσίες της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας και σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου ενημερωτικά έντυπα στα οποία παρατίθενται τα συστήματα ταξινόμησης που χρησιμοποιεί, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες στατιστικές απαιτήσεις της.

(2) Τα υπουργεία και οι υπηρεσίες της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου οφείλουν-

(α) Κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας ή εργασίας βάσει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 3, να τηρούν τις αρχές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 12~

(β) να χρησιμοποιούν τα συστήματα ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται από τη Στατιστική Υπηρεσία~

(γ) πριν από τον καταρτισμό ή τροποποίηση υφιστάμενων συστημάτων μηχανογράφησης, να ενημερώνουν σχετικά τη Στατιστική Υπηρεσία και να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες της Στατιστικής Υπηρεσίας, όπως αυτές τους κοινοποιούνται από καιρού εις καιρό.

Πρόσβαση της Στατιστικής Υπηρεσίας σε αρχεία

10.-(1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου, η Στατιστική Υπηρεσία έχει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στα διοικητικά αρχεία υπουργείων και υπηρεσιών της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας και νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, στο μέτρο που τα δεδομένα που θα συλλεγούν είναι αναγκαία για την παραγωγή στατιστικών.

(2) Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), τα υπουργεία, οι υπηρεσίες της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου έχουν υποχρέωση να παρέχουν στη Στατιστική Υπηρεσία οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που είναι αναγκαία ή που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή στατιστικών.

(3) Τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται από τη Στατιστική Υπηρεσία από τις πιο πάνω αναφερόμενες πηγές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή στατιστικών που αφορούν οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Συλλογή στοιχείων

11.-(1)(α) Oποιοσδήποτε λειτουργός της Στατιστικής Υπηρεσίας~ ή

(β) οποιοδήποτε πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτή~ ή

(γ) οποιοσδήποτε λειτουργός υπουργείου ή υπηρεσίας της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας~ ή

(δ) οποιοσδήποτε λειτουργός νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου,

έχει εξουσία να ζητά από οποιοδήποτε πρόσωπο την παροχή δεδομένων για τους σκοπούς έρευνας ή εργασίας που διεξάγεται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Οι λειτουργοί ή τα άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), οφείλουν να πληροφορούν το πρόσωπο από το οποίο ζητείται η παροχή δεδομένων, για τη διεξαγωγή έρευνας ή εργασίας δυνάμει του παρόντος Νόμου, για το σκοπό της έρευνας ή εργασίας, για το στατιστικό απόρρητο και για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση άρνησης παροχής δεδομένων ή παροχής ψευδών, ελλιπών ή ανακριβών δεδομένων.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται να παράσχει δεδομένα ή παρέχει ψευδή, ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Αρχές, αυτονομία και καθήκοντα της Στατιστικής Υπηρεσίας

12.-(1) Για την εξασφάλιση της όσο το δυνατό καλύτερης ποιότητας στατιστικών, η οργάνωση και εφαρμογή των προγραμμάτων στατιστικών δραστηριοτήτων της Στατιστικής Υπηρεσίας διέπονται από τις αρχές της καταλληλότητας, αμεροληψίας, αξιοπιστίας, διαφάνειας και του στατιστικού απορρήτου.

(2) Για το σκοπό αυτό-

(α) Η Στατιστική Υπηρεσία διατηρεί την αυτονομία της σε τεχνικά θέματα και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή της μεθοδολογίας, τεχνικής, ορισμών και διαδικασιών για την υλοποίηση των προγραμμάτων στατιστικών δραστηριοτήτων που καταρτίζονται με βάση το άρθρο 7~

(β) η Στατιστική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό του χρόνου και τρόπου διάδοσης των αποτελεσμάτων των ερευνών ή εργασιών της κατά τρόπο ώστε όλοι οι χρήστες να έχουν ίση και ταυτόχρονη πρόσβαση σ’ αυτα~

(γ) η παραγωγή των στατιστικών με βάση τα δεδομένα που συλλέγει η Στατιστική Υπηρεσία μέσω των ερευνών ή εργασιών της πρέπει να αντανακλά όσο το δυνατό πιο πιστά την πραγματικότητα που πρέπει να αντιπροσωπεύουν και να ικανοποιούν το σκοπό ή τις ανάγκες, όπως καθορίζονται στο πενταετές πρόγραμμα~

(δ) η συλλογή δεδομένων πρέπει να περιορίζεται στο απόλυτα αναγκαίο, κατά την κρίση της Στατιστικής Υπηρεσίας, για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων~

(ε) κατά τη διενέργεια των ερευνών ή εργασιών της, η Στατιστική Υπηρεσία αποφασίζει για τις πηγές πληροφόρησης που θα χρησιμοποιήσει, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα, εγκαιρότητα και το κόστος αφενός, και την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των προσώπων από τα οποία ζητούνται οι πληροφορίες, αφετέρου~

(στ) τα δεδομένα που συλλέγονται για την παραγωγή στατιστικών χρησιμοποιούνται από τη Στατιστική Υπηρεσία μόνο για στατιστικούς σκοπούς, εκτός αν τα πρόσωπα που έδωσαν τα δεδομένα αυτά έχουν συγκατατεθεί όπως αυτά χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς.

Στατιστικό απόρρητο

13.-(1)(α) Τα δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τη Στατιστική Υπηρεσία για την παραγωγή στατιστικών θεωρούνται εμπιστευτικά εφόσον επιτρέπουν την άμεση ή έμμεση αναγνώριση στατιστικών μονάδων και αποκαλύπτουν ατομικά δεδομένα:

Νοείται ότι δεδομένα τα οποία έχουν ληφθεί από πηγές προσιτές στο κοινό δε θεωρούνται εμπιστευτικά.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου “ατομικά δεδομένα” σημαίνει δεδομένα που αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

(β) Στατιστική μονάδα αναγνωρίζεται άμεσα από το όνομα και τη διεύθυνση της ή από αριθμό εγγραφής που της έχει επίσημα παραχωρηθεί.

(γ) Στατιστική μονάδα αναγνωρίζεται έμμεσα αν υπάρχει η δυνατότητα να εξακριβωθεί η ταυτότητα της με τρόπο άλλο από αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο (β). Για να διαπιστωθεί αν μια στατιστική μονάδα είναι δυνατό να αναγνωριστεί έμμεσα λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέσα τα οποία εύλογα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της συγκεκριμένης στατιστικής μονάδας.

(2) Είναι δυνατή η πρόσβαση σε εμπιστευτικά στατιστικά δεδομένα που επιτρέπουν την έμμεση αναγνώριση των στατιστικών μονάδων, ύστερα από άδεια του Διευθυντή, εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για συγκεκριμένα επιστημονικά, ερευνητικά προγράμματα, τα αποτελέσματα των οποίων δε θα αποκαλύπτουν συγκεκριμένες στατιστικές μονάδες και δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς.

(3) Οι στατιστικές που καταρτίζονται με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από έρευνα δημοσιεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η άμεση ή έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας εκείνων που έδωσαν τα δεδομένα ή των προσώπων στα οποία αναφέρονται.

(4) Όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διεξαγωγή έρευνας ή εργασίας εξακολουθούν να θεωρούνται εμπιστευτικά, παρά το ότι έχουν δημοσιευτεί τα στατιστικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας ή εργασίας.

(5)(α) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 11 υποχρεούνται να δώσουν διαβεβαίωση, σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα, ότι δε θα αποκαλύπτουν πληροφορίες που έλαβαν κατά τη διενέργεια της διεξαγωγής της έρευνας. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τον τερματισμό της επαγγελματικής σχέσης τους με την υπηρεσία για την οποία είχαν συλλέξει τις πληροφορίες.

(β) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου (α) είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

Τέλη για υπηρεσίες

14. Η Στατιστική Υπηρεσία μπορεί, ύστερα από αίτημα οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου να παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σχετικές με τις αρμοδιότητες της, σε περίπτωση που έχει ήδη στην κατοχή της τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό δεδομένα, και αφού ο ενδιαφερόμενος καταβάλει τέλος που καθορίζεται από τη Στατιστική Υπηρεσία με βάση το κόστος της εργασίας που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών που ζητούνται.

Στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15.-(1)(α) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει τη διεξαγωγή έρευνας με βάση το άρθρο 3(2)(α) του Κανονισμού του Συμβουλίου με αρ. 322/97 και ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου 1997, η εν λόγω έρευνα ενσωματώνεται, χωρίς καμιά άλλη διαδικασία στο πενταετές πρόγραμμα στατιστικών δραστηριοτήτων.

(β) Σε περίπτωση διεξαγωγής έρευνας με βάση συμφωνία μεταξύ των εθνικών αρμοδίων αρχών και της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat), η εν λόγω έρευνα ενσωματώνεται στο πενταετές πρόγραμμα στατιστικών δραστηριοτήτων με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 7.

(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται η διαβίβαση προς τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εμπιστευτικών δεδομένων, όταν αυτά είναι αναγκαία για την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών.

(3)(α) Πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δυνάμει του εδαφίου (2) είναι δυνατή/επιτρεπτή μόνο σε εξουσιοδοτημένους λειτουργούς της και σε εξουσιοδοτημένα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στα γραφεία της Υπηρεσίας με σύμβαση και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν διαβιβαστεί.

(β) Οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων που διαβιβάστηκαν δυνάμει του εδαφίου (2), που δε γίνεται για τους σκοπούς για τους οποίους αυτά έχουν διαβιβαστεί, και οποιαδήποτε παράνομη αποκάλυψη τους, αποτελεί αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή με φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Αδικήματα και ποινές

16.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο εκουσίως αρνείται ή αμελεί να συμμορφωθεί ή παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, ή των δυνάμει αυτού εκδοθέντων κανονισμών ή οδηγία του Διευθυντή που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο-

(α) Λαμβάνει μέρος στη διενέργεια έρευνας ή εργασίας, χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση δημοσιεύει ή κοινοποιεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός κατά τη συνήθη άσκηση των καθηκόντων του, οποιαδήποτε πληροφορία που του εδόθη κατά την άσκηση των καθηκόντων του~ ή

(β) ενώ έχει στην κατοχή του πληροφορία η οποία εν γνώσει του του αποκαλύφθηκε, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δημοσιεύει ή κοινοποιεί την εν λόγω πληροφορία~ ή

(γ) ψευδώς παριστάνει τον εαυτό του ότι ασκεί καθήκοντα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή ζητά πληροφορίες ενώ δεν είναι εξουσιοδοτημένος να το πράξει,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Κανονισμοί

17. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση

18. Ο περί Στατιστικής Νόμος του 1968 καταργείται.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

19. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός από το άρθρο 15, το οποίο τίθεται σε ισχύ με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 13(5))

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ

Εγώ ο ……………………………………………………….. βεβαιώνω ενόρκως ότι, κατά την άσκηση των εξουσιών που μου παρέχει ο περί Στατιστικής Νόμος για το σκοπό διεξαγωγής έρευνας ή εργασίας, θα προβώ σε αληθή και ακριβή συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και τις τυχόν οδηγίες που μου δίδονται και δε θα αποκαλύπτω σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός από το Διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από το Διευθυντή, πληροφορίες που έλαβα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας ή εργασίας.

Έρευνα/Εργασία …………………………..

Υπογραφή ………………………………

Θέση στο Τμήμα ……………………………………………..

Ημερομηνία ……………