Στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15.-(1)(α) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει τη διεξαγωγή έρευνας με βάση το άρθρο 3(2)(α) του Κανονισμού του Συμβουλίου με αρ. 322/97 και ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου 1997, η εν λόγω έρευνα ενσωματώνεται, χωρίς καμιά άλλη διαδικασία στο πενταετές πρόγραμμα στατιστικών δραστηριοτήτων.

(β) Σε περίπτωση διεξαγωγής έρευνας με βάση συμφωνία μεταξύ των εθνικών αρμοδίων αρχών και της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat), η εν λόγω έρευνα ενσωματώνεται στο πενταετές πρόγραμμα στατιστικών δραστηριοτήτων με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 7.

(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται η διαβίβαση προς τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εμπιστευτικών δεδομένων, όταν αυτά είναι αναγκαία για την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών.

(3)(α) Πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δυνάμει του εδαφίου (2) είναι δυνατή/επιτρεπτή μόνο σε εξουσιοδοτημένους λειτουργούς της και σε εξουσιοδοτημένα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στα γραφεία της Υπηρεσίας με σύμβαση και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν διαβιβαστεί.

(β) Οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων που διαβιβάστηκαν δυνάμει του εδαφίου (2), που δε γίνεται για τους σκοπούς για τους οποίους αυτά έχουν διαβιβαστεί, και οποιαδήποτε παράνομη αποκάλυψη τους, αποτελεί αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή με φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και με τις δύο αυτές ποινές.