Τέλη για υπηρεσίες

14. Η Στατιστική Υπηρεσία μπορεί, ύστερα από αίτημα οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου να παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σχετικές με τις αρμοδιότητες της, σε περίπτωση που έχει ήδη στην κατοχή της τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό δεδομένα, και αφού ο ενδιαφερόμενος καταβάλει τέλος που καθορίζεται από τη Στατιστική Υπηρεσία με βάση το κόστος της εργασίας που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών που ζητούνται.