Αδικήματα και ποινές

16.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο εκουσίως αρνείται ή αμελεί να συμμορφωθεί ή παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, ή των δυνάμει αυτού εκδοθέντων κανονισμών ή οδηγία του Διευθυντή που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο-

(α) Λαμβάνει μέρος στη διενέργεια έρευνας ή εργασίας, χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση δημοσιεύει ή κοινοποιεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός κατά τη συνήθη άσκηση των καθηκόντων του, οποιαδήποτε πληροφορία που του εδόθη κατά την άσκηση των καθηκόντων του~ ή

(β) ενώ έχει στην κατοχή του πληροφορία η οποία εν γνώσει του του αποκαλύφθηκε, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δημοσιεύει ή κοινοποιεί την εν λόγω πληροφορία~ ή

(γ) ψευδώς παριστάνει τον εαυτό του ότι ασκεί καθήκοντα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή ζητά πληροφορίες ενώ δεν είναι εξουσιοδοτημένος να το πράξει,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.