Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“απογραφή” σημαίνει την πλήρη καταγραφή ή καταμέτρηση όλων των υπό επισκόπιση στατιστικών μονάδων~

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία~

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας~

“έρευνα” σημαίνει-

(α) Την απογραφή~

(β) τη συστηματική ή μεμονωμένη δειγματοληπτική έρευνα, γενικής ή περιορισμένης φύσεως, που διεξάγεται με σκοπό την παραγωγή στατιστικών δεδομένων αναφορικά με οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 4~

“νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου” σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου ή οργανισμό δημόσιου δικαίου, που ιδρύεται με νόμο της Δημοκρατίας προς το δημόσιο συμφέρον και περιλαμβάνει οποιοδήποτε δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο~

“παραγωγή στατιστικών” σημαίνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, καταρτισμό, ανάλυση και διάδοση στατιστικών πληροφοριών~

“στατιστικά δεδομένα” ή “δεδομένα” σημαίνει κάθε πληροφορία που μπορεί να συλλεγεί και παρουσιαστεί υπό στατιστική μορφή~

“στατιστικές” σημαίνει τις ποσοτικές, ομαδοποιημένες και αντιπροσωπευτικές πληροφορίες, που προκύπτουν από τη συλλογή και συστηματική επεξεργασία των δεδομένων~

“στατιστική μονάδα” σημαίνει φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νοικοκυριά, υποστατικά, επιχειρήσεις, γεωργικές ή άλλες εκμεταλλεύσεις και οποιαδήποτε μονάδα ή έννοια, που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας~

“Στατιστική Υπηρεσία” σημαίνει τη Στατιστική Υπηρεσία της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας.